Lageweg

08 september 2022
Goedkeuring brownfieldconvenant

De brownfieldconvenant is op vrijdag 9 september door het college goedgekeurd. Op 23 september komt de brownfieldconvenant nog op de gemeenteraad. 

10/06/2022
Selectie als pilootproject voor innovatietraject luwte-en geluidsplanning

Het project Lageweg is geselecteerd als een van de vijf pilootprojecten voor het innovatietraject luwte-en geluidsplanning. In dit traject wordt onderzocht hoe het ontwerp en de ruimtelijke inrichting kunnen zorgen voor een aangename geluidsbeleving.

mei 2022
Lageweg haalt subsidie binnen om kwalitatief te ontharden en te vernatten

Eén van de uitdagingen voor de Lageweg is de waterberging. De stad Antwerpen verkreeg op 13 mei een subsidie binnen het plan Vlaamse Veerkracht om deze uitdaging aan te pakken. 

De jury selecteerde dit project omdat het kadert in een brede visie voor het gebied de Lageweg en de Hollebeekvallei en omdat de stad een ambassadeursrol neemt om de stedelijke visie op klimaat en water concreet te maken. Bovendien stimuleert het ook de coalitieactoren.  De subsidie wordt ingezet om bijkomende oppervlakte te creëren voor natte natuur en bufferruimte voor water op de site Lageweg. Concreet wordt dit vertaald naar het herstel van de bestaande beek, de ontharding en sanering van meer dan 1ha verhard terrein en door de Hollebeek een hoofdrol te laten spelen op vlak van overstromingswater in de nieuwe parkstructuur. 
 

28 maart 2022
Verslag | Netwerkevent Terug in Omloop: Brownfields trekken aan. De Lageweg
Overzicht site Lageweg
Overzicht site Lageweg

Op 28 maart 2022 vond het netwerkevent 'Terug in Omloop: Brownfields trekken aan' plaats in de Blikfabriek in Hoboken. De resultaten van het traject 'Terug in Omloop' zijn gebundeld in de Eindpublicatie Pilootprojecten Terug in Omloop.

Lees meer
25 januari 2022
Infosessie brownfieldconvenant online
Gebouw aan de site van Lageweg
Gebouw aan de site van Lageweg

Aan de Lageweg zullen de voormalige sites van Hayes Lemmerz, Crown Packaging en de nabije omgeving de komende jaren een verandering ondergaan.

Lees meer
Zomer 2021
Opening ongerepte natuur 'de Blikvelden'

In het midden van het projectgebied ligt een stuk ongerepte natuur: de Blikvelden. Iedereen kan er nu van genieten. Natuurpunt zorgt voor kleine ingrepen en een gericht natuurbeheer, zodat dit stuk natuur weer kan ademenen en aan levenskwaliteit en biodiversiteit kan winnen. 

Het park wordt tijdelijk opengesteld. De definitieve situatie wordt nog vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Er wordt gedacht aan een meer open parkstructuur. 

voorjaar 2021
Webinars Terug in Omloop: de Lageweg

'De Lageweg' maakt deel uit van 'Pilootprojecten Terug In Omloop', van de Vlaamse Overheid. In dit kader werd een lezingenreeks georganiseerd die je hier kan bekijken. 

Webinar 29 april 2021: Terug in Omloop: de kern van de zaak

Hier wordt de pioniersrol toegelicht die door de Terug in Omloop-partners is opgenomen om gebieden of projecten uit het slop te halen. Onder andere thema’s als circulariteit in de ruimte, schaalgroei versus focuszones, grondenbanken, place-making, rekenen&tekenen komen hierbij aan bod. Het volledige programma leest u hier

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Meer over de Lageweg start op 01:03:00. Met dank aan Terug in Omloop voor het beeldmateriaal. 

 

Webinar 24 juni 2021: 'Terug in Omloop': Loskomen van perceelsgrenzen en unieke bestemmingen

Op 24 juni 2021 vindt een volgende webinar plaats waarvoor iedereen zicht hier kan inschrijven

Lees meer
april 2021
Vier lessen uit 'de Lageweg'

In Ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, verscheen in april 2021 het themanummer Circulariteit met het artikel 'Vier lessen uit 'de Lageweg'. U kan dit hieronder downloaden. 

30 juni 2020
online infosessie RUP de Lageweg

Op dinsdag 30 juni om 19.00 uur organiseerde de stad een online infosessie voor het ruimtelijk uitvoeringsplan de Lageweg. Hier vindt u het verslag en een opname van de presentatie.

Lees meer
30 juni 2020
Verslag infosessie RUP de Lageweg

Op 30 juni 2020 werd een digitaal infomoment georganiseerd over het RUP de Lageweg. Hieronder vindt u het verslag en de opname van dat infomoment.

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

 

 

Lees meer
juni 2020
Nieuwsbrief RUP de Lageweg

Nieuwsbrief bij de start- en procesnota van het RUP de Lageweg.

5 juni 2020
RUP de Lageweg

De stad heeft maar weinig gronden in eigendom in dit gebied en is om die reden een nauwe samenwerking aangegaan met verschillende eigenaars en met diverse Vlaamse instanties. Er is reeds hard gewerkt aan een toekomst voor dit gebied. Er zijn schetsen en illustraties opgemaakt die  weergeven hoe dit gebied er in de toekomst kan uitzien.

Om deze ideeën te kunnen uitvoeren is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP nodig dat deze ideeën vastlegt en ervoor zorgt dat later ook vergunningen kunnen worden verleend.

De stad start de eerste fase van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP. Dit RUP wordt opgemaakt om het gebied te vernieuwen. Het moet opnieuw een bruisend gebied worden waar wordt gewoond en opnieuw gewerkt en dit met voldoende groene ruimtes en met vele stedelijke functies die leven  brengen in de buurt.

Hieronder vind u de startnota en de procesnota van dat RUP.

maart 2020
De Maakfabriek - vzw Blikfabriek is geselecteerd als innovatief project en krijgt steun van projectenfonds

De Maakfabriek werd geselecteerd voor een projectsubsidie van 15.000 euro van het projectenfonds Duurzame stad. 

Vzw Blikfabriek geeft de leegstaande Crown-fabriek in Hoboken een tijdelijke sociaal-culturele invulling. Met het project De Maakfabriek wil vzw Blikfabriek een leegstaande loods van 3000 m² ombouwen tot een gedeeld maakatelier voor creatievelingen, zowel hobbyisten als professionelen. Er wordt gewerkt volgens een deel-principe en met gerecycleerde materialen. Vzw Blikfabriek werkt hiervoor samen met de Kringwinkel. De vzw ontvangt een subsidie van 15.000 euro voor het project. Lees meer over De Maakfabriek.

februari 2019
Stad onderzoekt of Lageweg in aanmerking komt voor één van de drie stelplaatsen van De Lijn

Het stadsproject ‘Lageweg’ in Hoboken is één van de vijf pilootprojecten van de Vlaamse overheid, waarbij stad Antwerpen en Vlaanderen samen met de verschillende eigenaars aan een nieuwe toekomst van het gebied werken. De onderbenutte, verontreinigde terreinen worden terug in gebruik genomen. Een mogelijke invulling van een deel van het gebied is één van de drie stelplaatsen van De Lijn. Hiervoor wordt een RUP opgestart. Lees meer

 

mei 2018
Ontwerpteam PTA en 1010 gaat van start
Ontwerpteam PTA en 1010
Ontwerpteam PTA en 1010

De bureaus 'PTA' en '1010' gaan van start om een innovatief ‘zoneringsplan publieke ruimte’ voor de Lageweg te onderzoeken. Ze werden gekozen door de juryleden: een vertegenwoordiger van elke samenwerkende eigenaar, het team van de Vlaams Bouwmeester, het team van de stadsbouwmeester en het projectteam 'Pilootproject Terug in Omloop'.

Eind mei vond het kennismakingsmoment plaats met het ontwerpteam, de samenwerkende partners en experten van de stad. De vergadering heeft geleid tot een goed zicht op waar de focus van de ontwerpers naar uit moet gaan. Het ontwerpteam kijkt uit naar de uitdagingen van dit samenwerkingsproject en plant de komende maanden te werken aan een instrument om alle stakeholders te verenigen en verbinden. Ook de buurt zal gedurende het traject betrokken worden.

 

maart 2018
De Blikfabriek geeft de leegstaande gebouwen van 'Crown Packaging' een tijdelijke invulling

Eén van de doelstellingen van 'Terug in Omloop' is het opnieuw activeren van een leegstaande plek. In maart 2018 werd de fabrieksite 'Crown Packaging' opnieuw in gebruik genomen en gedoopt als Blikfabriek. Vzw IetStof en Garrincha krijgen er zo nieuwe gebruikers bij, waardoor de fabriek een productieve, culturele, sportieve en groene plek wordt.  

april 2017
Start projectregisseur en start ontwerpteam

De projectregisseur heeft als taak de gronden versneld in omloop te brengen. Het ontwerpteam zal een masterplan maken, dat ook aanbevelingen van het proces van de gronden die terug in omloop gaan zal bevatten en focust op ‘circulariteit’ en ‘geïntegreerde bodemsanering’.

februari 2017
Publicatie 'pilootproject Lageweg' - Publication 'Lageweg pilot project'

De verkennende fase werd beschreven in het boek ‘Labo XX. Pilootproject De Lageweg’. De publicatie focust zich op het leerproces binnen het kader van het ontwerpend onderzoek 'LaboXX'. Download de publicatie. 

This publication recounts the first phase – the so-called exploratory process– of the Lageweg pilot project. This
pilot project is one of the test cases of Lab XX and Lab XX_Work, the research and redevelopment programmes of the city of Antwerp that focus specifically on the city’s twentieth-century belt. Download the publication

 

begin 2017
Samenwerkingsovereenkomst tussen enkele eigenaars om perceelsoverschrijdend te werken

Begin 2017 tekenden enkele perceelseigenaars een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een grondenbank en een eventueel gezamenlijke aanvraag voor een brownfieldconvenant met extra financiële ondersteuning van Vlaanderen..

november 2016
Stad verkrijgt subsidie ‘Terug in Omloop’

Met deze subsidie faciliteert Vlaanderen projecten die stadsvernieuwing koppelen aan economische veranderingen volgens de principes van ‘circulariteit’ en 'geïntegreerde bodemsanering'.

eind 2015
Engagementsverklaring van tien perceeleigenaars

Tien eigenaars van gronden op de site onderzoeken hoe ze perceeloverschreidend kunnen werken en schakelen een bureau in voor de opmaak van een financieel rekenmodel om de meerwaarde voor elke partner tastbaar te maken. Alle afspraken worden vastgelegd in een engagementsverklaring.

2015
Coalitietraject met bewoners legt afspraken vast in engagementsverklaring

In 2015 startte een verkennende fase samen met tien eigenaars van gronden op de site.

De grondeigenaars bekeken hoe ze konden samenwerken over de perceelgrenzen heen. Ze zochten daarbij naar een werkwijze die voor de buurt voordelig zou zijn, en ook voor henzelf financieel interessant is. Iedereen mocht uitleggen wat voor hem of haar belangrijk was, ook de buurtbewoners. Het resultaat van deze fase was een engagementsverklaring, waarin alle afspraken werden vastgelegd.

2015
Start verkennende fase

Om te onderzoeken hoe hier een kwaliteitsvol gemengd woon-werkgebied kan worden gerealiseerd op het binnengebied Lageweg, startte de stad een verkennend traject op voor een co-creatieve samenwerking met tien perceeleigenaars.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.