Open oproep Antwerpen Klimaatstad

Jesse Willems

De stad Antwerpen voert een ambitieus klimaatbeleid dat ze samen met alle actoren wil uitvoeren. Daarom subsidieert ze projecten die bijdragen aan de realisatie van deze klimaatdoelstellingen via het Klimaatfonds. De stad Antwerpen lanceert een open oproep voor vernieuwende projecten die mee hun schouders zetten onder de klimaatuitdagingen in Antwerpen.

De open oproep is afgesloten. 

Kader van de open oproep

De stad ondertekende als een van de eerste steden het Europese Burgemeestersconvenant, waarmee ze zich engageert om de aanpak van de klimaatverandering hoog op de agenda te plaatsen. In het Klimaatplan2030 legt Antwerpen de lat dan ook hoog: tegen 2030 moet de CO2-uitstoot worden teruggedrongen met 50% of meer, tegen 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn. Antwerpen erkent ook de effecten die de klimaatwijziging vandaag al met zich meebrengt en wil zich daar maximaal op voorbereiden.

Welke projecten komen in aanmerking?

Antwerpen wil een duurzame stad zijn voor haar bewoners, bezoekers en bedrijven op drie domeinen. Projecten voor deze open oproep Antwerpen Klimaatstad dragen bij aan een van deze domeinen.

We beperken de omvang of snelheid van klimaatverandering (klimaatmitigatie). 

 • Energie: het energieverbruik beperken en de resterende energievraag invullen met duurzaam geproduceerde energie.
 • Aanpassen van de huidige productie- en consumptiepatronen en circulaire economie: meer duurzame materialen gebruiken en afval voorkomen, materialen hergebruiken en recycleren.
 • Mobiliteit: zo duurzaam mogelijk verplaatsen met oog op bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

We verminderen onze kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). 

 • De groenoppervlakte uitbreiden en de groenstructuur versterken met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit.
 • Het drinkwaterverbruik beperken, hemelwater en andere waterbronnen gebruiken, het grondwaterpeil beschermen en afvalwater zuiveren.
 •  …

We creëren een gezonde leefomgeving (milieukwaliteit).

 • Luchtvervuiling en geluidsoverlast beperken en de blootstelling hieraan van bewoners maximaal voorkomen.
 • Ruimte: een minimale ruimte-inname en een optimale functiemix bij alle bouw- en ontwikkelingsprojecten.
 • Bodem: bodemverontreiniging voorkomen en waar nodig de bodem saneren.
 • Biodiversiteit verhogen.

Doel van de open oproep

De stad wil samen met bewoners, organisaties en bedrijven werk maken van een duurzame stad. Via deze open oproep ondersteunt ze vernieuwende en veranderingsgerichte projecten met een sterke voorbeeldfunctie. Er wordt kennis ontwikkeld rond nieuwe thema’s, een vernieuwende aanpak of meer samenwerking binnen en buiten de stad wordt bereikt en stakeholders kunnen elkaar vinden. 

Doelstellingen op korte termijn

Indieners krijgen de kans om hun projectidee te verfijnen. Dankzij de ondersteuning kunnen ze een netwerk en een doelgroep aansnijden die anders moeilijk te bereiken zouden zijn. 
De thema’s die vallen onder deze open oproep worden via de projecten op de agenda geplaatst van een brede groep belanghebbenden zoals bewoners, bedrijven en verenigingen.

Doelstellingen op lange termijn

Kennisopbouw door communicatie

Er ontstaat meer kennis bij een brede groep actoren door te leren van goede voorbeelden of valkuilen van de uitgevoerde projecten. Daarom willen we dat de projectvoorstellen ook aandacht hebben voor leren en communiceren. Hierbij zal het Klimaatfonds zelf ondersteuning bieden. 

Duurzame verankering 

Om de impact van de projecten ook na afloop maximaal te maken is het belangrijk om al tijdens de uitvoering ervan aandacht te hebben voor een duurzame verankering van het project of de resultaten. 

Vergroten van het draagvlak

Er ontstaat inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het thema. Dit kunnen zowel burgers, burgercollectieven, ondernemingen, verenigingen, overheidsinstellingen,… zijn. Bij de betrokkenen groeit de kennis over het project en de resultaten. Dit schept de mogelijkheid om na afloop een duurzame samenwerking aan te gaan. Hierdoor ontstaat een groter draagvlak voor de uitvoering van het Klimaatplan2030

Wie kan een project indienen?

Iedereen kan een project indienen voor deze open oproep: zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen en feitelijke verenigingen die een veranderingsgericht project opstarten dat plaatsvindt of een effect heeft op het grondgebied van de stad Antwerpen of haar districten.

Waarop wordt een projectvoorstel beoordeeld?

Projectvoorstellen worden beoordeeld volgens de criteria vastgelegd in het reglement.
Dit is een open oproep. Dat betekent dat er geen inhoudelijke of thematische focus wordt opgelegd, zolang het project aansluiting vindt bij het vooropgesteld kader rond klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en milieukwaliteit. 
Er wordt geen beperking opgelegd inzake de fase waarin een project zich moet bevinden of het type project. Zo komen bijvoorbeeld zowel experimentele projecten, als pilootprojecten die een technologie in de praktijk willen testen, als nieuwe vormen van samenwerken en organiseren, in aanmerking, zolang ze in overeenstemming zijn met het reglement.

Bedrag van de subsidie

In het totaal is er 60.000 euro voorzien voor de geselecteerde projecten van deze open oproep. Een geselecteerd project kan volgens het reglement maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen. 

Ondersteuning 

De stad voorziet ondersteuning voor projectleiders die een projectdossier willen indienen. 

 • Op 4 maart 2021 vond een eerste online netwerkdag plaats waar je terecht kon met al je vragen rond het Klimaatfonds en deze open oproep.
 • Goedgekeurde projecten krijgen een peter/meter toegewezen die jouw project mee opvolgt en bij wie je terecht kan met inhoudelijke vragen.
 • Met praktische vragen, ook voor nieuwe oproepen, kan je steeds terecht bij duurzame.stad@antwerpen.be.

Een project indienen

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.