Sint-Anneke Plage

stad Antwerpen

De heropleving van een nostalgische plek 

De stad Antwerpen wil Sint-Anneke Plage op Linkeroever terug omtoveren tot de 'place to be' die het vroeger was. Om dit te realiseren, heeft de stad een toekomstplan ontwikkeld voor de Plage, met meer mogelijkheden voor de horeca, de jachthavenclubs en meer groen. 

Waarom dit project?

Sint-Anneke Plage staat vooral gekend om haar nostalgische kantje. Vroeger was het een grote trekpleister, maar de laatste jaren is daar niet zo veel meer van te merken. Nochtans heeft de Plage nog steeds alles in huis om terug die plek van weleer te worden. Denk maar aan de horeca, het strand, de speeltuinen, de jachthaven,… Door de bestaande onderdelen juist te schikken of te verbeteren, kan het gebied terug uitgroeien tot één van dé trekpleisters van de stad.

Enkele concrete aanleidingen maakten het noodzakelijk om na te denken over de toekomst van Sint-Anneke Plage als ontspanningsplek:
•    de verhoging van de Scheldeboorden Linkeroever door De Vlaamse Waterweg;
•    de vraag van de lokale horeca naar meer levendigheid en rechtszekerheid (vandaag wordt de horeca nog als zonevreemd beschouwd);
•    de invulling van de centrale locatie aan de Plage nadat camping De Molen de plek heeft verlaten;
•    de intentie van de jachthavenclubs om samen te werken aan een actieve en moderne jachthaven.

Wat gebeurt er? 

In het voorjaar van 2016 stelden we het toekomstplan voor Sint-Anneke Plage voor aan het brede publiek. Intussen wodt het zogeheten ‘masterplan’ stap voor stap omgezet in de praktijk. Daaronder valt ondermeer de uitwerking van een ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ en de heraanleg van de publieke ruimte aan het einde van de Gloriantlaan.

Heraanleg Gloriantlaan

Wie vandaag toekomt aan Sint-Anneke Plage, doet dit langs de ontharde toeganszone op het einde van de Gloriantlaan. Deze zone vormt een knooppunt tussen de Plage, de Schelde, de omliggende woonwijken en natuur. Daarom heeft de stad met de steun van de Vlaamse overheid en Agentschap voor Natuur en Bos ze onthard en omgevormd tot een aantrekkelijke entree. 

In de plantenvakken zijn wadi’s en niveauverschillen voorzien om het water op te vangen en gecontroleerd af te voeren In het asfalt zijn bovendien ondergrondse bufferbekken voorzien om water te bufferen en vervolgens in de grond te laten infiltreren. Tussen het groen zijn comfortabele paden voor fietsers en voetgangers aangebracht, voorzien van nieuwe openbare verlichting. Het ijssalon, de laanbomen en de twee bestaande parkings bleven behouden. Het busstation en het velostation werden verplaatst. De lokale horeca blijft vlot bereikbaar voor bezoekers en toeleveranciers. Ten slotte zijn er ook drie evenementenkasten en een laadpaal voor elektrische wagens voorzien.

Het einde van de Gloriantlaan werd heraangelegd tot de groene toegangspoort tot Sint-Anneke Plage en de Wandeldijk. LUCID
Het einde van de Gloriantlaan werd heraangelegd tot de groene toegangspoort tot Sint-Anneke Plage en de Wandeldijk.

Masterplan Scheldeboorden Linkeroever

In tussentijd werkt de stad samen met De Vlaamse Waterweg nv verder aan een masterplan voor de gehele Scheldeboord. De dijken worden ook aan deze Scheldezijde opgehoogd om de stad te beschermen tegen mogelijke overstromingen. De stad grijpt deze dijkwerken aan om de publieke ruimte te vernieuwen met aandacht voor natuur, water en recreatie. Met de toekomstvisie voor Sint-Anneke Plage in het achterhoofd, zal dit masterplan in het noordelijke gebied relatief snel worden vertaald in een ontwerp publieke ruimte, zodat we nog deze legislatuur kunnen starten met de heraanleg ervan.

 
 
 

Wat is een RUP of een masterplan? 

Een masterplan is een document of een ruwe schets die in grote lijnen vastlegt hoe een gebied er in de toekomst kan uitzien. Het is geen plan dat al helemaal klaar is en waarmee de stad onmiddellijk aan de slag gaat, maar het vormt wel de basis voor projecten zoals de aanleg van een park, een speelterrein, een fietspad,…

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, of een RUP, is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar bijvoorbeeld ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de krijtlijnen van dit plan. Op basis van dit plan worden in de toekomst vergunningen verleend.

Een visie op basis van zeven principes

De visie op Sint-Anneke Plage valt samen te vatten in zeven principes. Ze versterken de bestaande kwaliteiten van de Plage en haar omgeving.

1. RIVIERDUINENLANDSCHAP
Door de zanderige ondergrond terug naar de oppervlakte te brengen, krijgt Sint-Anneke Plage een nieuwe identiteit. De aanwezige fauna en flora zal hierdoor geleidelijk aan veranderen. Van de dijk ter hoogte van de Wandeldijk zal de stad een duin maken die aansluit bij de strandzone.

2. DRIE TOEGANGEN TOT ÉÉN PARK
Op drie plaatsen worden duidelijke hoofdtoegangen voorzien tot de Plage. Twee ervan liggen in het verlengde van de Gloriantlaan en de Charles De Costerlaan. Een derde komt centraal in het gebied te liggen. Zo ontstaat er een rechtstreekse verbinding tussen de Thonetlaan en de aanlegsteiger op de Schelde, waar in de toekomst een halte voor een waterbus kan komen. Omheiningen worden weggehaald en er worden wandel- en fietspaden aangelegd die alle trekpleisters aan de Plage zelf verbinden en die ook zorgen voor de verbinding van de Plage met bijvoorbeeld het Frederik Van Eedenplein en het Sint-Annabos.

3. HORECA ALS PAVILJOENEN
De horecazaken komen als paviljoenen in een open landschap te staan. Zonder achterkanten, zowel gericht naar de dijk en de Schelde als naar de Robinsonspeeltuin. Bestaande gebouwen worden in ere hersteld en zullen zo de nostalgie bewaren. Nieuwe gebouwen met hun authentieke architectuur kunnen dan weer bijdragen tot het vakantiegevoel aan de Plage. Naast cafés en restaurants zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om kleinschalige verblijfsaccommodatie uit te baten langs de Wandeldijk.

4. BELEEFBARE JACHTHAVEN
De jachthaven maakt deel uit van het park en moet toegankelijker worden, bijvoorbeeld met een nieuwe steiger. De aanleg van aanmeerboeien kan de pleziervaart op de Schelde doen heropleven. De zone van het maquettedok kan toegevoegd worden aan de jachthaven, indien nodig voor botenbehandeling van de jachtclubs.

5. TWEE VERBINDENDE STERREN AAN DE PLAGE
Tijdens de enquête werd ook bevraagd hoe de zones tussen de jachthaven en de bestaande horeca enerzijds en aan de westzijde van de Gloriantlaan anderzijds het best werden ingevuld. Op deze twee percelen komen nieuwe functies die Sint-Anneke Plage mee tot leven zullen brengen, ook ’s avonds en in de winter.

Wat het zal worden, is nog niet bepaald. De nieuwe invullingen zullen moeten passen in het recreatieve karakter van de omgeving en zullen hoe dan ook bijdragen om de trekpleisters - waaronder de jachthaven, het strand en de Robinsonspeeltuin - met elkaar te verbinden.

6. RECREATIE TROEF!
Alle eerder opgesomde ingrepen in het gebied dragen bij aan een attractieve, levendige en speelse omgeving. De stad neemt ‘recreatie’ als uitgangspunt bij alle toekomstige vernieuwingen. Zowel publieke al private initiatieven worden aangemoedigd om hier zoveel mogelijk op in te spelen.

7. BEREIKBAAR SINT-ANNEKE PLAGE
Verkeer wordt zoveel mogelijk uit het gebied geweerd in functie van een veilige en rustige omgeving voor de recreant. Toelevering voor horecazaken blijft mogelijk, maar parkeren zal vooral aan de rand van het gebied georganiseerd worden. De bereikbaarheid met andere vervoersmiddelen moet verbeteren. Zo kan de bus een belangrijke rol spelen door ook in de winter tot aan de Plage te rijden én blijft de stad dromen van een verbinding over water.

Verder onderzoek moet uitwijzen of een verbinding per boot of via een brug tot de mogelijkheden behoort. Dit zou ook de bereikbaarheid per fiets en te voet ten goede komen. De bereikbaarheid van Sint-Anneke Plage wordt verder onderzocht in een mobiliteitsonderzoek en een parkeeronderzoek. 

Van principes naar zones

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is de concrete uitwerking van de zeven principes van het masterplan. De stad zal verschillende zones vastleggen binnen het plangebied, met telkens een aantal richtlijnen. 

De stad houdt rekening met jouw mening

De keuze voor de indeling in zeven zones met de daarbij horende richtlijnen is opgesteld op basis van het masterplan en input uit onder meer de online enquête. Zo krijgt groen een belangrijke plaats in de voorschriften en worden ook kwaliteitseisen opgelegd voor de groene en open ruimtes. De zone voor het perceel aan de westzijde van de Gloriantlaan laat in de toekomst verblijfsaccommodatie toe, maar ook voor deze zone zijn voldoende kwaliteitseisen opgenomen zodat een mogelijk project zal bijdragen aan het open landschap en de groene omgeving.

Verder wordt er bij de uitwerking van het RUP ook rekening gehouden met de omgevingsanalyse die werd uitgevoerd voor Linkeroever. Deze analyse toonde bijvoorbeeld aan dat in Linkeroever nood is aan een binnenzwembad. Dit sluit perfect aan bij het recreatieve karakter van de Plage en het toegankelijke karakter dat behouden moet blijven.

Wie werkt eraan mee?

De stad heeft studiebureau Sweco Belgium aangesteld om het plan op te maken. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met partner De Vlaamse Waterweg nv, maar ook met de betrokken stakeholders zoals de horeca en de jachthavenclubs. Deze doelgroepen hebben immers een belangrijk aandeel in de transformatie van deze nostalgische plek. Voor de heraanleg van de publieke ruimte aan het einde van de Gloriantlaan werkt de stad samen met Europese steden via het Europees samenwerkingsverband BEGIN.

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

Gerelateerde projecten

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.