Park Brialmont

AG Vespa - Frederik Beyens

Eén grote groene long in het district Berchem

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één grote 'groene long' van maken als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont van 42 hectare. Twee deelprojecten zijn eerst uitgevoerd: het natuurpark Wolvenberg en de entree aan de Grotesteenweg. Het project is in 2015 gestart. Het masterplan is gestart in 2016 en opgeleverd in 2017. De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn midden mei 2020 opengesteld voor het publiek. Op dit moment is een ontwerp voor fase 2 van Park Brialmont, de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark, in de maak.

Waarom dit project?

De stad Antwerpen en het district Berchem willen met de opmaak van een masterplan één grote 'groene long' maken van het gebied als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont.

De aanpak past in de strategie om verschillende stukken groen met elkaar te verbinden tot één groot ecologisch landschap.

Masterplan Park Brialmont CLUSTER - Witteveen+Bos
Masterplan Park Brialmont

Wat gebeurt er?

Natuur en erfgoed als sterke identiteit

Het masterplan is een globale visie voor Park Brialmont en geeft weer hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het is een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt en zo de basis vormt voor concrete projecten.

Centraal thema in het masterplan is de combinatie van natuur en erfgoed, de bestaande sterkte van het gebied. Door de aanwezigheid van het natuurgebied Wolvenberg kan er een waardevol natuurpark ontwikkeld worden. De restanten van de Brialmont-omwalling maken het mogelijk die bijna vergeten omwalling beleefbaar te maken. Het masterplan werd opgemaakt in samenwerking met Natuurpunt.

Drie ruimtelijke principes

Het masterplan werkt een gedetailleerd landschapsontwerp uit binnen de nieuwe identiteit als natuur- en erfgoedpark. Het ontwerp refereert aan de oorspronkelijke Brialmont-omwalling en speelt met hoogtes en laagtes, doet voorstellen voor een duurzaam en ecologisch watersysteem, versterkt het historische karakter, werkt een heldere padenstructuur uit en creëert nieuwe verblijfsplekken.

Het masterplan bevat concrete projecten voor korte tot middellange termijn die gedetailleerd uitgewerkt worden tot op het niveau van schetsontwerp. Zo kan snel worden overgegaan tot de uitvoering.

Daarnaast onderzoekt het masterplan ook de mogelijkheid om een parkverbinding te maken over de Ring en de bouw van een geluidswal. Het blijkt mogelijk te zijn de drie versnipperde groengebieden om te vormen tot een samenhangend park. Verder blijkt dat een geluidswal de geluidskwaliteit van zowel het park als de achterliggende bebouwing aanzienlijk kan verbeteren en dat zo'n infrastructurele ingreep kwalitatief kan geïntegreerd worden, zoals bij het project Walpark Polygoonstraat.

Alle inzichten uit het onderzoek moeten nu verder bekeken worden binnen het proces van de intendant van de Vlaamse overheid.

Twee concrete uitvoeringsprojecten

In samenspraak met het district Berchem zijn 2 projecten uit het masterplan eerst uitgevoerd: het natuurpark Wolvenberg en de entree aan de Grotesteenweg.

Natuurpark Wolvenberg

Tussen de Ring en de Singel ligt Wolvenberg, het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Binnen Park Brialmont blijft Wolvenberg een natuurgebied waar de natuur haar gang kan gaan. Het gebied ten westen van natuurgebied Wolvenberg is omgevormd tot een nieuwe open groene ruimte. De volkstuinen hebben daar plaatsgemaakt voor een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Dat is een wenselijke aanvulling op het zeer schaarse publiek toegankelijke groen in Oud-Berchem. De volkstuinders die tuinierden aan de Singel zijn verhuisd naar extra percelen in park Het Prieel en andere sites in de buurt.

Het nieuwe recreatieve natuurpark ten westen van Wolvenberg is aangelegd met hoogtes en laagtes. Daardoor ontstaan twee komvormige ruimtes die zorgen voor een aangenamer geluidsklimaat. Die twee kommen zijn de voornaamste verblijfsplekken. Er is een gezellige picknickruimte (met extra lange picknickbank) te midden van een weide met fruitbomen. Verder zijn er natuurspeelplekken, een speelheuvel en wandelpaden doorheen de beboste zones. Een speels slingerpad leidt naar de top van de heuvel.

Het ontwerp van het recreatief natuurpark Wolvenberg is een klimaatbestendig ontwerp en maakt natuurlijke waterinfiltratie mogelijk. De twee komvormige ruimtes dienen als infiltratiebuffers en kunnen nat staan bij overvloedige regenval. Een derde natte zone is een speelbos dat overgaat in een langgerekte wadi parallel aan de Singel. Die zone zal het meeste water aantrekken. Zo kan er een totaal van 4800 m³ water gebufferd worden. Het water zal onder andere van regenwater van aanpalend openbaar domein komen, zoals regenwater van langs de Singel en regenwater afkomstig van de wijk Oud-Berchem Kerk.

De erfgoedwaarde van Wolvenberg wordt in de verf gezet door twee kasseistroken met daarnaast een leeuwenkop. Volgens historisch beeldmateriaal stonden de leeuwenkoppen vroeger aan de twee poortgebouwen van de Brialmont-omwalling. De plaats waar ze nu in het park staan, als standbeeld naast elke toegangsweg, leunt zo goed als mogelijk aan bij die historische plaats.
Gedeeltelijke openstelling

Midden mei 2020 is het natuurpark Wolvenberg opengesteld voor het publiek.

Entree Grotesteenweg

De ingang vanaf de Grotesteenweg is een prominentere toegang naar het park in het verlengde van de Koninklijkelaan. Het historische landschappelijke profiel van de Brialmont-omwalling is er hersteld in zijn originele vorm. De kenmerkende historische lijnen worden benadrukt door te spelen met hoogtes en laagtes en duidelijke paden. Aan de ingang vind je een gravure in blauwe steen met daarop de plattegrond van de volledige Brialmont-omwalling. Het is een plaats waar je stil kan staan bij de geschiedenis van Park Brialmont.

In de buurt van de entree is een ligweide die in verbinding staat met de Brilschansvijver door een langgerekte terrassenstructuur. De terrassenstructuur is opgebouwd uit gras en metselwerk, de materialen waaruit ook de Brialmont-omwalling bestond. Op de treden zijn bomen aangeplant zodat je er zowel in de zon als in de schaduw kan zitten.

Midden mei 2020 is het deelproject Entree Grotesteenweg opengesteld voor het publiek.

Fase 2

Na de opening van natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, in het voorjaar van 2020, ligt er nu een voorontwerp voor fase 2 van Park Brialmont. Daarin wordt het toekomstbeeld voor de resterende deelzones van het Brilschanspark en Wolvenberg vastgelegd.

Voorontwerp Brilschanspark

Het voorontwerp versterkt de erfgoedbeleving en de natuurwaarde in het Brilschanspark. Het ontwerp probeert het historische figuur van de Brialmontvestiging beter beleefbaar te maken. Om de natuurwaarde van het park te versterken, wordt recreatie (sport, spel en evenementen) zo veel mogelijk geconcentreerd op de buitenzijde van het park. Daardoor ontstaat centraal op de schans een luwe zone voor natuurbeleving. Samen met Natuurpunt wordt gekeken hoe de schans en het natuurreservaat beter op elkaar kunnen aansluiten.

Er komen enkele specifieke plekken in het park:

  • Knooppunt Berchembrug: De verblijfsruimte aan de Berchembrug is ontworpen als een picknickweide gekoppeld aan een U-vormige verblijfszone aan het water. In de gracht ligt een militaire vlonderbrug, als knipoog naar de Brilschansgracht waarin militairen vroeger houten bruggen bouwden als oefening. Aan deze verblijfsplek kan in de toekomst een openluchtcinema plaatsvinden. Tijdens de zomermaanden kan er een foodtruck staan op een speciaal daarvoor ingerichte plek. Aan de Berchembrug wordt in een nieuwe trap voorzien voor wandelaars die hen rechtstreeks in het park brengt. Voor doorgaand fietsverkeer wordt in een functionele fietsverbinding voorzien tussen het Ringpad en het kruispunt van de Marcel Auburtinlaan en de Florent Bauduinstraat.

  • Schans: Centraal in het Brilschanspark ligt de schans, momenteel een open plek waar de sporen van de voormalige militaire vesting bijna volledig uitgewist zijn. Het voorontwerp wil de structuur van de militaire vestiging opnieuw verbeelden met hellingen in gras om zo de erfgoedwaarde van Park Brialmont onder de aandacht te brengen. De schans vormt het luwe hart van het Brilschanspark met aandacht voor rust en natuur, in het bijzonder de waardevolle graslanden van Natuurpunt.

  • Glacis: Het glacis, de dijkvormige structuur rond de gracht, is nog duidelijk aanwezig in het Brilschanspark en is typisch voor het militaire reliëf van de Brialmontvesting. Het voorontwerp wil het glacis dan ook in ere herstellen. Waar het onderbroken wordt door een pad en aan de hoofdingangen wordt het glacis geaccentueerd met een helling of muurtje, net zoals aan de Entree Grotesteenweg.

  • Entree Henri Prost: De zuidelijke inkom ligt in het verlengde van de Stanislas Leclefstraat. Deze dubbele, symmetrische toegang rond een waardevolle bomengroep, komt uit op een verblijfsplek aan het water en takt aan op het hoofdpad over het glacis. Hier voorziet het voorontwerp in een getrapte ligweide met uitzicht op de beboste schans, de verblijfsplekken aan de koppen van de gracht en de fonteinenpartij in de gracht. De speeltuin, die in de volgende legislatuur wordt vernieuwd en vergroot, en de evenementenzone worden gekoppeld aan deze verblijfsplek. In deze zone krijgen ook de bestaande buitengym en de klimletter ‘B’ hun nieuwe plek.

Het voorontwerp laat ook een vernieuwd padennetwerk zien, met hoofdzakelijk parkpaden in halfverharding. Het hoofdpad verbindt de belangrijkste verblijfsplekken langs de vijver. Voor het doorgaande fietsverkeer worden twee functionele fietspaden aangelegd in verharding, aan de rand van het park, om zo de belangrijkste fietsroutes te verbinden en om conflicten tussen doorgaand fietsverkeer en recreatie in het park te verkleinen. Langs de paden en aan verblijfsplekken komen zitbanken, picknickbanken en ligbanken. Gemetste muurtjes vormen ook zitelementen verspreid over het park. Langs de belangrijkste parkpaden komt verlichting.

Voorontwerp natuurgebied Wolvenberg

Het natuurgebied Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen de Antwerpse Ring, staat voor grote uitdagingen. Verbossing door veelal (invasieve) uitheemse soorten, verlanding van de poelen en betreding buiten de reguliere paden vormen een bedreiging voor de natuurwaarde van het gebied. Samen met Natuurpunt onderzoekt de stad welke beheer- en inrichtingsmaatregelen de komende twee decennia nodig zijn om de biodiversiteit van het gebied te behouden en te verbeteren. Die beheer- en inrichtingsmaatregelen komen samen in een natuurbeheerplan, waarvan het voorontwerp een ruimtelijke vertaling is.

Het voorontwerp stelt voor om het centrale gedeelte (inclusief de vijver) als halfopen graslanden te ontwikkelen met eromheen halfopen bossen. Een padennetwerk vormt een lus om de vijver en het centraal lager gelegen gedeelte. De paden zoeken zo veel mogelijk de open plekken op en zijn zo ingericht dat ze betreding van het natuurgebied zelf voorkomen. Op drassige tot natte bodems worden vlonders aangelegd. In droge delen van het natuurgebied wordt het pad afgebakend door houten palen met touw. Langs de paden komen voldoende rustplekken.

Onderdeel van Ringpark Groene Vesten

Park Brialmont maakt deel uit van het Ringpark Groene Vesten. Dat Ringpark is circa 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring, van het station Antwerpen-Zuid tot aan de grens van Borgerhout met Deurne. Het maakt van die zone langs de Ring een groene plek voor de buurt en de stad. Het ontwerp van fase 2 van Park Brialmont sluit volledig aan op het ontwerp van het Ringpark Groene Vesten en omgekeerd.

Het masterplan voor Park Brialmont werd opgemaakt door CLUSTER landschap & stedenbouw en Witteveen+Bos, in samenspraak met Natuurpunt Antwerpen Stad.

Participatie

De voorbije jaren zijn buurtbewoners en gebruikers van de parken op verschillende momenten gevraagd naar hun mening. Eind 2012 zijn sporters bevraagd naar hun gebruik van het openbaar domein. In augustus 2013 gaven bezoekers van het Brilschanspark hun mening en werden er enkele observaties in het park uitgevoerd. Begin 2015 gingen groepen bewoners in dialoog over Park Brialmont. In totaal gingen zo’n 180 mensen het gesprek aan.

Een rode draad in de gesprekken met bewoners was de wens dat de parken een goede mix aan functies moeten bieden, zoals nu het geval is met de natuurlijk verwilderde Wolvenberg, het idyllische Brilschanspark en het gezellige De Villegaspark. Ook zien verschillende bewoners een horecagelegenheid in de buurt van het park als een troef. Meer verkeersveilige en groene verbindingen tussen de parken zijn ook gewenst.

In juni 2021 kon iedereen een digitale bevraging invullen over het park. Met die input gaat het ontwerpteam vervolgens aan de slag om het ontwerp voor fase 2 van Park Brialmont te verfijnen. 

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de ontwikkeling van Park Brialmont. Het masterplan werd uitgewerkt door het ontwerpteam CLUSTER en Witteveen+Bos.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.