Katwilgweg

Frederik Beyens

Nieuwe toekomst voor gebied Katwilgweg

Stad Antwerpen wil het gebied 'Katwilgweg' op Linkeroever, nabij de ring, een nieuwe invulling geven en zo meer op de stad betrekken. Met de goedkeuring van de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Katwilgweg 2.0 kan de stad nu samen met studiebureau Antea starten aan de concrete opmaak van het plan. Daarbij worden de gebruiksmogelijkheden van dit gebied uitgebreid: van enkel bedrijvigheid naar een nieuw stadsdeel met ruimte voor onder meer werken, wonen, leren en ontspannen. 

Waarom dit project?

In de bedrijvenzone tussen de Blancefloerlaan, de E17 en de spoorlijn Gent - Antwerpen liggen kmo's en kantoren, met onder meer het Mediahuis. De oppervlakte van het gebied is zo'n 21,5 hectare groot. Momenteel wordt gezocht naar nieuwe invullingen van de braakliggende stukken terrein, die aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in en rond Linkeroever. 

Stad Antwerpen wil het sterke potentieel van de Katwilgweg benutten en een nieuwe dynamiek in het gebied brengen. Dat zal ze doen door ruimte te bieden voor een gemengde stedelijke ontwikkeling. Het gebied heeft namelijk de grootte van een volwaardig stadsdeel, maar toch heeft het momenteel een eenzijdige bestemming, namelijk bedrijvigheid. De stad wil met het ruimtelijk uitvoeringsplan de ruimte beter benutten, het gebied multifunctioneel maken en het uit zijn huidige isolement halen. De focus ligt op de nog onbebouwde terreinen in het oostelijk deel van het plangebied met de nadruk op kantoorfunctie, een beperkter aandeel kmo’s en een beperkt stedelijk programma. Nieuwe fietspaden zullen het stadsdeel verbinden met andere delen van Linkeroever. 

De huidige bestemmingen in het gebied zijn bepaald met het ruimtelijk uitvoeringsplan van eind 2010. Maar grote delen van dit gebied zijn tot op heden nog niet gerealiseerd en de situatie is ondertussen veranderd. De omgeving van het plangebied is in volle transformatie, wat enorme kansen creëert voor de stad. Denk maar aan de recente Regattawijk, het toekomstige Ringpark West, de geplande aanleg van geluidsschermen en -bermen en de aanleg van de P+R. Met verschillende plannen en projecten wordt de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad verbeterd en wordt ze klaargestoomd voor een duurzamere toekomst. Het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan is dan ook aan een evaluatie en gedeeltelijke vernieuwing toe.

Wat gebeurt er?

Om het sterke potentieel van Katwilgweg als volwaardig kwalitatief stadsdeel te benutten, moet de bestemming wijzigen. En dat kan niet zonder de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).   

De start- en procesnota is de eerste formele stap in de ontwikkeling van een RUP en bevat alle informatie over het planproces, met de focus op drie doelstellingen: 

 1. Een uitstekend gelegen nieuw stadsdeel aan de ‘inkom’ van de stad
  Het gebied is op alle schaalniveaus uitstekend gelegen aan de ‘inkom’ van de stad, maar is onderbenut en voelt aan als een ‘restgebied’. Met het RUP wil de stad deze uitstekende ligging naar waarde benutten door de realisatie van een nieuw stadsdeel.

  Het gebied Katwilgweg is centrumstedelijk gelegen, op Linkeroever, binnen de ring van Antwerpen, op een fietsafstand van 15 minuten van het stadscentrum. Het maakt deel uit van het aaneengesloten stedelijk gebied en wordt door de recente Regattawijk geschakeld aan het feitelijke voorzieningencentrum van Linkeroever.

  Rechtstreeks omsloten door het westelijke gedeelte van de Ring rond Antwerpen (R1) én gelegen langs de historisch (en huidig) belangrijke invalsweg N70-Blancefloerlaan (die verder westelijk de belangrijkste steden van het Waasland Beveren-Sint-Niklaas-Lokeren verbindt), is het gebied letterlijk gelegen aan de poort naar het Waasland. In de huidige situatie toont zich dit door de ligging aan een van de belangrijkste OV-assen te Antwerpen.

  Het is tevens een gepland knooppunt van fietssnelwegen binnen het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), een netwerk van gemeentegrensoverschrijdende fietsinfrastructuur dat woonkernen en attractiepolen verbindt.

 2. Een verbindend stadsproject als sluitpunt van een gebied in volle transformatie

  De omgeving van het plangebied is in volle transformatie wat enorme kansen creëert voor de stad, maar het oude RUP Katwilgweg beperkt de mogelijkheden aanzienlijk.

  Rondom het plangebied is de stad in volle ontwikkeling. Met verschillende plannen en projecten wordt er ‘stad gemaakt’, wordt de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad verbeterd, en wordt de stad klaargestoomd voor een meer duurzame toekomst. 

  Het plangebied Katwilgweg kan hier momenteel onvoldoende op inspelen, terwijl het net bij uitstek goed gelegen is om een verbindend project te zijn tussen de verschillende projecten. Net door nu ook voor dit gebied een nieuwe visie te ontwikkelen, kunnen alle plannen en projecten voor de omgeving ten volle op elkaar afgestemd worden. Meer nog, er kunnen onderlinge meerwaarden bedacht worden, die anders wellicht gemiste kansen zouden blijven. 

  De ruimtelijke kwaliteit die rondom het plangebied zal ontstaan, is bijgevolg geenszins te vergelijken met de situatie die eraan vooraf ging. De stad wil deze opportuniteit dan ook niet mislopen, en wil de reeds ingezette transformatie naar een kwaliteitsvolle stedelijke ruimte verder versterken met dit nieuwe RUP voor het plangebied Katwilgweg.

 3. Stedelijkheid in de stad: een multifunctioneel ontwikkelingsperspectief 

  Met een oppervlakte van ca. 21,5 ha heeft het gebied de grootte van een volwaardig stadsdeel, maar toch heeft het momenteel slechts een éénzijdige bestemming.

  De toegelaten functies onder de huidige bestemming ‘bedrijvigheid’ (in hoofdzaak productie, opslag en verwerking) zijn beperkt in hun mogelijkheden om ‘stad te maken’. Een haast monofunctioneel gebied van een dergelijke omvang kan moeilijk deel uitmaken van het stadsleven. Het gebied is nu dan ook erg afgezonderd van de stad, en er is weinig tot geen stedelijke interactie met het centrum van Linkeroever, met de Regattawijk, de Middenvijver, … 

  De stad wil met het RUP nieuwe bestemmingen uitwerken voor dit gebied, die tot een betere benutting van de ruimte moeten leiden, het gebied multifunctioneel maken, en uit zijn huidige isolement halen. 

  De stad wenst met het RUP een nieuw perspectief te bieden aan de goed ontwikkelbare nog onbebouwde terreinen in dit oostelijk deel van het plangebied, als “kloppend hart” van het plangebied, waarbij de bestemming een nieuwe invulling krijgt en de nadruk op de kantoorfunctie komt te liggen en een beperkter aandeel kmo.

  Daarnaast wordt een ondersteunend stedelijk programma onderzocht. Er wordt een functievermenging beoogd die stedelijkheid toevoegt aan het ‘kloppend hart’. Een levendig stadsdeel ontstaat waar een continue wisselwerking van functies kan plaatsvinden. Onder meer wonen, horeca en retail , maar ook leisure en ontspanning, opleiding en congresfaciliteiten, gemeenschapsvoorzieningen, … worden onderzocht als onderdeel van het nieuwe stedelijke programma.

  Ook een gezamenlijk perspectief voor de reeds ontwikkelde én de nog te ontwikkelen gebieden wordt beoogd.

  Het gebied ten zuiden van de Katwilgweg is, naast de bestemmingen van het huidige RUP Katwilgweg, eveneens bestemd als “zone voor landschappelijke en functionele inpassing van wegeninfastructuur” binnen het GRUP Oosterweel wijziging. In delen van deze zone zal het Ringpark West ontwikkeld worden, een van de leefbaarheidsprojecten in het kader van het Oosterweelproject. Hier zullen beperkingen gelden op de ontwikkelingsmogelijkheden. De stad wenst te onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden zich hier nog bevinden.
   

 

Juridische verankering

Een RUP is een juridisch document met richtlijnen en bouwvoorschriften. Alle toekomstige ontwikkelingen worden eraan getoetst. Met de opmaak van het RUP Katwilgweg legt de stad een ruimtelijk kader vast dat bepaalt wat er per zone is toegestaan van wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, groen enzovoort.

Volgende stappen

De opmaak van een RUP start met een start- en procesnota. Daarin staan de doelstellingen en de visie voor het gebied. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur. Iedereen kan suggesties geven tijdens:

 • De ter inzagelegging van de start- en procesnota. Tijdens een periode van 60 dagen, van 7 februari tot en met 7 april 2022, kan iedereen de nota inkijken en suggesties geven.
 • Een infosessie over het RUP. Deze gaat door op maandag 21 februari van 17 tot 19 uur op Linkeroever.

Tijdens de voorontwerpfase van dit RUP zal een geïntegreerd ontwerpend onderzoek uitgevoerd worden.  
In het ontwerpend onderzoek ligt de focus op het onderzoek naar een kwaliteitsvolle stedenbouwkundige ontwikkeling, in relatie tot de plandoelstellingen van het RUP. De mogelijkheden en beperkingen voor de ontwikkeling van het plangebied zullen hierin onderzocht worden. Verschillende scenario’s en programma’s zullen in het ontwerpend onderzoek worden afgetoetst.

Wie werkt eraan mee?

De stad Antwerpen heeft het studiebureau Antea Group aangesteld om het nieuwe RUP op te maken. Zij zullen onderzoeken wat de krijtlijnen voor de toekomstige invulling zullen zijn. 

Meer info

Meer juridische informatie en het definitief ontwerp van het RUP van dit project vindt u op www.antwerpen.be .

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.