Ter Beke Zuid

POM Antwerpen
Najaar 2019
Voorlopige timing goedkeuring RUP

Nadat de opmerkingen van het openbaar onderzoek en de reacties van de verschillende adviesinstanties zijn verwerkt, wordt een definitief ontwerp voor het RUP opgemaakt. De voorlopige timing voor de goedkeuring van het definitieve RUP is najaar 2019.

Midden 2019
Voorlopige timing openbaar onderzoek

Eens er een voorlopige vaststelling is gebeurd, kan er een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Tijdens deze periode van 60 dagen krijgt iedereen de kans om de plannen in te kijken en opmerkingen te geven. 

Voorjaar 2019
Voorlopige vaststelling RUP door gemeenteraad

Op basis van het voorontwerp maakt de stad een voorstel voor een definitief RUP op. Voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad wordt verwacht in het voorjaar van 2019.

najaar 2017
Goedkeuring definitief plan-MER en voorontwerp RUP

Na de wijzigingen op basis van de terinzagelegging en het advies van de Vlaamse dienst MER, wordt een definitieve plan-MER opgemaakt. Dan kan ook een voorontwerp van het RUP worden opgesteld.  Beide documenten werden goedgekeurd door het college en de gemeenteraad in het najaar van 2017. 

13 februari 2017
Infomarkt Terbekehof

Op maandag 13 februari organiseerden de stad Antwerpen en het district Wilrijk een infomarkt in de kantoren van HIW. Tijdens deze infomarkt kregen de buurtbewoners en bedrijven uit het terrein meer informatie over alle projecten.

Lees meer
12 februari 2017
Brochure 'Plannen met industriezone Terbekehof in Wilrijk'

Om de buurt en bedrijven in de zone te informeren over de plannen met de zone Terbekehof  en om de terinzagelegging van de kennisgevingsnota aan te kondigen, heeft de stad een brochure bedeeld. Daarin staat alle informatie over de plannen met de buurt en de verschillende stappen die hiervoor al genomen waren en nog genomen zouden worden. 

6 februari - 7 maart 2017
Terinzagelegging van de kennisgevingsnota

Voor zowel RUP Oudebaan als RUP Ter Beke Zuid werd de impact van de toekomstplannen op het milieu onderzocht aan de hand van een 'plan-MER'. Dat is een juridisch rapport dat de gevolgen onderzoekt van een project voor mens en milieu. Hoe en wat er wordt onderzocht wordt neergeschreven in een kennisgevingsnota en die ligt eerst 30 dagen ter inzage.

Van 6 februari tot en met 7 maart 2017 liep de terinzagelegging van de kennisgevingsnota voor de plan-MER van zowel RUP Oudebaan als RUP Ter Beke Zuid. In deze periode van 30 dagen krijgt iedereen de mogelijkheid om de plannen in te kijken. 

december 2016
Goedkeuring van de proces- en richtnota en opmaak van de kennisgevingsnota voor het plan-MER

De eerste stap van een RUP is de proces- en richtnota, waarin het proces en de ambitie van het RUP omschreven wordt. Deze nota werd door het college goedgekeurd, samen met de kennisgevingsnota voor de plan-MER.

september 2016
Start opmaak plan-MER

De stad maakt een plan-MER op voor dit RUP. Dat is een onderzoek naar de milieugevolgen van het RUP en wat daar aan gedaan kan worden. Het onderzoek start met een kennisgevinstnota, waarin wordt omschreven wat en hoe onderzocht wordt.

najaar 2014
Start opmaak RUP

De stad start met de voorbereidingen van het RUP in het najaar van 2014.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer