Ter Beke Zuid

POM Antwerpen

Op zoek naar een geslaagde mix van bestaande en nieuwe bedrijvigheid

Ter Beke Zuid ligt zuidelijk binnen bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk en omvat het Hof ter Beke langsheen de Boomsesteenweg en de terreinen van Cardoen en Autostad. Net als bij het project Oudebaan wordt hier het behoud van grootschalige detailhandel onderzocht. Bovendien bekijkt de stad in welke mate bijkomende of nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn.

Waarom dit project?

De stad Antwerpen en het district Wilrijk willen het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk versterken. Ruimte voor bedrijvigheid is immers onmisbaar in een stad. Om grootschalige detailhandel en eventueelbijkomende, nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan op.

Wat gebeurt er?

Projectplanning

Het project startte in september 2016 met de opstart van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de opmaak van een plan-MER. Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst. Verwacht wordt dat het RUP definitief zal zijn in juni 2018, waarna eventuele veranderingen op het terrein kunnen aanvangen.

Onderzoek naar de milieueffecten in het industriegebied

Voor zowel RUP Oudebaan als RUP Ter Beke Zuid werd de impact van de toekomstplannen op het milieu onderzocht. Dat gebeurt aan de hand van een 'plan-MER'. Dat is een juridisch rapport dat de gevolgen onderzoekt van een project voor mens en milieu. Dit milieueffectenonderzoek maakt duidelijk wat de impact is van bepaalde ingrepen. Zo kan de stad weloverwogen beslissen over toekomstige ontwikkelingen in het gebied. 

Wat en hoe er juist wordt onderzocht, wordt neergeschreven in de kennisgevingsnota. Dit is het startdocument van de MER-procedure. In deze nota wordt het project en het eventuele probleem toegelicht. De kennisgevingsnota geeft dus nog geen conclusies en antwoorden. Er wordt alleen uitgelegd wat er onderzocht zal worden en hoe dit zal gebeuren.

Nadat de stad uitsluitsel heeft van de dienst MER van de Vlaamse overheid, wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan verder opgemaakt. Op basis van dat plan kunnen de eventuele veranderingen op het terrein plaatsvinden.

Wie werkt eraan mee? 

De stad Antwerpen en het district Wilrijk werken samen om het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk op te waarderen. Dit doen ze in samenwerking met partners Rio-Link, ISVAG en POM Antwerpen.

Luchtfoto van de zone Ter Beke Hof in Wilrijk. POM Antwerpen
Luchtfoto van de zone Ter Beke Hof in Wilrijk.

Meer informatie

Meer juridische informatie over RUP Ter Beke Zuid vindt u hier

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer