Structuurplan in ontwikkeling

Team West (OMGEVING en De Urbanisten)
indienen tot en met 31 december 2019
Zetelen in de GECORO? Stel uw kandidatuur

Bent u deskundige op één van de gewenste vakdomeinen? Tot en met 31 december 2019 kan u uw kandidatuur indienen om te zetelen in de GECORO.

Lees meer
solliciteren tot en met 3 november
Vacature: teamleider stadsontwikkeling

Antwerpenaars zijn enthousiaste (ver)bouwers. Daarom zoeken we twee teamleiders om de afdeling te versterken die de vergunningsaanvragen kwalitatief verwerken. Ben jij een organisatietalent met oog voor resultaat?

Lees meer
5 juni 2018
Slotdebat: op weg naar de stad van morgen

Het slotdebat op dinsdag 5 juni 2018 is een mijlpaal voor de vernieuwing van het ruimtelijk structuurplan Antwerpen. Na meer dan vijftien stadsdebatten over verschillende thema’s en tal van onderzoeken ronden we het onderzoeksproces af met dit slotdebat, tevens de voorstelling van de inspiratienota 'Ruimte geven aan de stad van morgen'.

Lees meer
juni 2018
Inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’

De inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’, goedgekeurd door het college in mei 2018, omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. Ze synthetiseert de onderzoeksfase die van 2016 tot 2018 liep en vormt de basis voor het nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 2019 wordt uitgewerkt.

De nota is opgebouwd volgens drie generieke thema’s die antwoord geven op verschillende uitdagingen waar de stad in de toekomst voorstaat: levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap.

Download hier de digitale versie, zowel van de samenvattende brochure als van de uitgebreide versie. De brochure kan u zowel in het Nederlands als in het Engels downloaden.

thumb_©frederikbeyens_slotdebat_zuiderpershuis-119.jpg Frederik Beyens

Lees meer
19 april 2018
Stadsdebat Are you working on your fringe. Europese inspiratie voor de transformatie van de 20ste eeuwse gordel.

Op 19 april 2018 vond het stadsdebat over stadsvernieuwing in de 20ste eeuwse gordel plaats. Ontdek de resultaten en het verslag hier.

Lees meer
20 februari 2018
Stadsdebat 'Cultuur in de stad van morgen'

Op 20 februari 2018 organiseerde de stad het stadsdebat 'Cultuur in de stad van morgen'' in zaal 9Beaufort in het MAS in Antwerpen.

Lees meer
5 december 2017
Stadsdebat 'Erfgoed in beweging?'

Op 5 december 2017 organiseerde de stad het stadsdebat 'Erfgoed in beweging?' in het indrukwekkende AMUZ in Antwerpen.

Lees meer
Goedkeuring beleidsnota 2016-2020
Beleidsnota stadsbouwmeester 2016-2020

Op 24 november 2017 stelde Christian Rapp zijn beleidsnota '2016-2020 Atypische stadsbouwmeester' voor. Hierin legt hij zijn prioriteiten voor het ruimtelijk beleid van de stad vast.

thumb_cover_beleidsnota.jpg

26 oktober 2017
Stadsdebat 'Bouwstenen in de 20ste-eeuwse gordel'

Op 26 oktober 2017 organiseerde de stad Antwerpen het stadsdebat 'Bouwstenen in de 20ste-eeuwse gordel' in Extra City Kunsthal in Berchem.

Lees meer
28 september 2017
Stadsdebat 'Samenwerken aan een groenere stad'

Het stadsdebat 'Samenwerken aan een groenere stad' vond plaats in de concertzaal van het Oude Badhuis in Antwerpen. De centrale vraag was: hoe werken we samen aan een groenere stad, waar voldoende ruimte is voor water en toegankelijk groen?

Lees meer
6 juni 2017
Stadsdebat 'Wonen in winkelstraten'

Hoe kunnen we wonen en handel met elkaar verweven? Daarover ging dit stadsdebat, dat heel wat betrokkenen en vakkundigen uit verschillende sectoren samen aan tafel bracht.

Lees meer
1 juni 2017
stadsdebat ‘Samen sterk in de stadsregio'

Met dit stadsdebat wil de stadsregionale samenwerking de blik verder verruimen en ook andere thema’s detecteren waarvoor een gemeenschappelijke aanpak nodig is.

Lees meer
30 mei 2017
Stadsdebat 'Stedelijk Metabolisme (2)'

Op 30 mei 2017 vond het tweede stadsdebat voor het onderzoek 'metabolisme van Antwerpen' plaats. Het debat vond plaats in Het Steen en twee onderwerpen kwamen aan bod: streetcanyons en bouwmaterialen.

Lees meer
28 maart 2017
stadsdebat 'Labo XX_Werk en pilootproject Lageweg'

Dit stadsdebat vertrok vanuit het reeds lopende onderzoek Labo XX_Werk en vanuit het pilootproject Lageweg en ging voornamelijk over ruimte voor bedrijvigheid.

Lees meer
14 februari 2017
Stadsdebat 'Betaalbaar wonen'

Op 14 februari 2017 organiseerde de stad Antwerpen het stadsdebat ‘Betaalbaar wonen’ in de Plein Publiek op het middenplein van de Fierensblokken in Antwerpen.

Lees meer
01 december 2016
stadsdebat 'Levendige wijken'

Tijdens het stadsdebat ‘Levendige wijken in Antwerpen’ werd nagedacht over hoe levendige, Antwerpse wijken in kaart gebracht kunnen worden.

Lees meer
20 oktober 2016
stadsdebat 'Stedelijk metabolisme'

Dit stadsdebat was tevens het startschot van de studie 'metabolisme van Antwerpen, stad van stromen'.

Lees meer
16 juni 2016
stadsdebat ‘Samen de stad van morgen maken'

Met dit stadsdebat wou de stad de aandacht vestigen op 'participatie' en samen bekijken hoe participatie de vernieuwing van het structuurplan kan verbeteren.

Lees meer
2016
Start actualiseringsproces

De stad keurt de doorstartnota voor de vernieuwing van het s-RSA goed en gaat van start met een interactief actualiseringsproces met stadsdebatten en stadslabo’s. 

In 2016 werd ook het boek ‘Antwerpen, stad van morgen. De vernieuwing van de stadsvernieuwing’ uitgebracht. Deze vakpublicatie kan beschouwd worden als de opvolger van Antwerpen Ontwerpen. Stadstontwikkeling in Antwerpen. De publicatie is te koop in vier stedelijke verkooppunten (Stadswinkel, MAS-shop, FelixArchief en EcoHuis) voor €19, zowel in het Nederlands, als in het Engels.

In meer dan 270 pagina's met veel beeldmateriaal biedt het boek een unieke kijk op het stadsontwikkelingsbeleid van Antwerpen. De publicatie is opgebouwd op basis van dezelfde drie pijlers als de vernieuwing van het s-RSA: levende stad, samenwerkende stad en stromende stad.

 

2015
Voorbereiding van het actualiseringsproces van het s-RSA

Het huidige s-RSA blijft tot op vandaag van kracht, maar onderzoek over de nieuwe noden en uitdagingen van onze huidige maatschappij is vereist. Die hebben immers op de ruimtelijke structuur van de stad. Daarom is er nood aan een vernieuwing van het s-RSA.

2012
Vakpublicatie 'Antwerpen Ontwerpen. Stadsontwikkeling in Antwerpen'

De vakpublicatie ‘Antwerpen Ontwerpen. Stadsontwikkeling in Antwerpen' wordt uitgebracht. Het boek is ontstaan vanuit de ambitie om in één verhaal de vele inspanningen en investeringen te belichten die de voorbije jaren werden geleverd voor de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen.

Het boek is de vertaling avan het s-RSA uit 2006 en is vandaag nog steeds te koop in drie stedelijke verkooppunten (Stadswinkel, MAS-shop en EcoHuis) voor €7,5, zowel in het Nederlands, als in het Engels. 

 

Lees de publicatie in het Nederlands of in het Engels

Download hier de gratis webversie van beide boeken
2006
Goedkeuring structuurplan Antwerpen Ontwerpen

Het structuurplan Antwerpen Ontwerpen wordt goedgekeurd. Het uitgangspunt is ‘renovatio urbis’: stadsvernieuwing door middel van kleine, punctuele ingrepen in de publieke ruimte. Het plan bepaalt acties en maatregelen die een stimulerend effect zullen hebben op de hele omgeving en niet enkel op de plek zelf.

 

 

vanaf 2003
Verdere ontwikkeling en professionalisering van stadsontwikkeling

In 2003 volgde een uitbreiding van stadsontwikkeling met de oprichting van AG Vespa autonoom gemeentebedrijf dat instaat voor fondsenwerving en -beheer, grond- en pandenbeleid en de bouw van publieke gebouwen – en de bedrijfseenheid stadsbeheer dat instaat voor de bouw en renovatie van stadsgebouwen.

Vanaf 1996
Vanaf 1996: stadsbouwmeester als kwaliteitsbewaker

In 1996 onderschreef het stadsbestuur de ‘Architectuurnota’. Die pleitte voor het belang van architectuurkwaliteit bij nieuwe projecten. Een van de ambities was om een stadsbouwmeester aan te stellen die vanuit een onafhankelijke positie als kwaliteitsbewaker kon optreden. René Daniëls werd in 1999 de eerste stadsbouwmeester van Antwerpen. De stad erkende hiermee als eerste in Vlaanderen het belang van het stadsbouwmeesterschap voor het stadsontwikkelingsbeleid. Daarnaast werd ook de welstandscommissie opgericht en een aparte bedrijfseenheid ‘stadsontwikkeling’ met gespecialiseerde afdelingen. Ook de Vlaamse Overheid startte met structuurplanning en een decreet dat ruimtelijke ordening verplicht maakte voor steden en gemeenten.

1995 en daarop volgende jaren
Vanaf 1995: stadsontwikkeling voor gemeenschapsvorming

Midden jaren 90 bereikt de stadsontwikkeling in Antwerpen een keerpunt. De Europese Unie begint in deze periode aandacht te besteden aan de problematiek van steden en middelen vrij te maken voor stadsontwikkeling. Al snel volgen de Belgische en Vlaamse overheden met eigen programma’s, fondsen en organisaties zoals SOMA en de planningscel. De insteek is maatschappelijk: het gaat hier niet enkel om fysieke interventies maar om gemeenschapsvorming. Drie projecten zijn de blikvangers: vernieuwing van de stationsbuurt en Antwerpen-Noord, het project Spoor Noord en de vernieuwing van het Schipperskwartier op basis van een innovatief prostitutiebeleid.

1990
Globaal Structuurplan Antwerpen (GSA)

Er is een Globaal Structuurplan Antwerpen (GSA), maar er zijn nog te weinig middelen en ervaring voor effectieve realisaties.

Jaren 1980
Stad aan de stroom: burgers vragen nieuwe aanpak

Eind jaren 80 schudden inwoners en experten het stadsbestuur  wakker. Met de vzw ‘Stad aan de Stroom’ pleiten zij voor de opwaardering van verwaarloosde havengebieden zoals het Eilandje, de Scheldekaaien en het Zuid. De stad organiseerde onder andere een internationale ontwerpwedstrijd over de toekomst van deze gebieden. Gerenommeerde ontwerpers stuurden hun voorstellen in. Maar de tijd bleek nog niet rijp: het stadsbestuur schrapte de middelen voor de vzw uit de stadsbegroting.

1970 - 1980
Gewestplanning en Bijzonder Plan van Aanleg

Er bestaan reeds gewestplanning en Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's), maar die zijn passief en niet initiërend. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer