Sint-Anneke Plage

stad Antwerpen

Terug naar de hotspot van weleer 

De stad Antwerpen wil Sint-Anneke Plage op Linkeroever terug omtoveren tot dé 'place to be' die het vroeger was. Om dit te realiseren, heeft de stad een toekomstplan ontwikkeld voor Sint-Anneke, met meer mogelijkheden voor de horeca, de jachthavenclubs en meer groen. Dit bestemmmingsplan wordt nu stap voor stap uitgewerkt.

Waarom dit project?

Sint-Anneke staat vooral gekend om het nostalgische kantje. Vroeger was het een grote trekpleister, maar de laatste jaren is daar niet zo veel meer van te merken. Nochtans heeft de Plage nog steeds alles in huis om terug de hotspot van weleer te kunnen worden en zo bij te dragen aan de visie ‘levendige wijken’ in Antwerpen. Denk maar aan de horeca, het strand, de speeltuinen, de jachthaven,… Door de bestaande onderdelen juist te schikken of te verbeteren, kan het gebied uitgroeien tot één van dé trekpleisters van de stad.

De laatste jaren waren er verschillende aanleidingen om het scenario van Sint-Anneke Plage als ontspanningsplek ook in de praktijk mogelijk te maken:
•    De verhoging van de Scheldeboord Linkeroever door de Vlaamse Waterweg;
•    De vraag van de lokale horeca naar rechtszekerheid, vandaag wordt de horeca immers als zonevreemd  beschouwd;
•    Het vrijkomen van een centrale locatie aan de Plage doordat camping De Molen de plek zal verlaten;
•    De intentie van de jachthavenclubs om samen te werken aan een actieve en moderne jachthaven.
 

Wat gebeurt er? 

In het voorjaar van 2016 stelden we het toekomstplan voor Sint-Anneke Plage voor aan het brede publiek. Intussen is het zogeheten ‘masterplan’ definitief en wordt het stap voor stap omgezet in de praktijk. De eerste stappen zijn de uitwerking van een ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ samen met De Vlaamse Waterweg nv, en de heraanleg van de openbare ruimte aan het einde van de Gloriantlaan.

Daarnaast werkt de stad verder aan een landschapsontwerp voor een heraanleg van de publieke ruimte van Sint-Anneke Plage. Voorafgaand aan de volledige heraanleg wil de stad de toegangszone van Sint-Anneke ontharden, waarvoor een Vlaamse subsidie werd verkregen. Op dit moment wordt de heraanleg van die toegangszone aan het einde van de Gloriantlaan volop voorbereid. Dit traject kadert in het Europees samenwerkingsverband BEGIN (Blue-Green Infrastructure through Social Innovation).  

Wat is BEGIN? 

BEGIN laat zien hoe steden zich beter aanpassen aan de klimaatsverandering door samen te werken rond blauwe en groene infrastructurele initiatieven. Belangrijk hierbij is dat dit op een sociale en innovatieve manier gebeurt. In samenwerking met Stadslab2050 is de ophoging van de dijken langs de Schelde zo'n innovatief project voor de stad Antwerpen.

De dijken worden in het kader van het Sigmaplan opgehoogd om de stad te beschermen tegen mogelijke overstromingen. Daarnaast moet Sint-Anneke Plage opnieuw de hotspot van weleer worden. Beide veranderingen van de publieke ruimte grijpt de stad aan om op een innovatieve en cocreatieve manier te vernieuwen met aandacht voor natuur en water. Vooral de 'toegangspoort' tot het gebied op het einde van de Gloriantlaan biedt veel mogelijkheden voor een recreatieve, publieke ruimte met veel aandacht voor de natuur.

Wat is een RUP of een masterplan? 

Een masterplan is een document of een ruwe schets die in grote lijnen vastlegt hoe een gebied er in de toekomst kan uitzien. Het is geen plan dat al helemaal klaar is en waarmee de stad onmiddellijk aan de slag gaat, maar het vormt wel de basis voor projecten zoals de aanleg van een park, een speelterrein, een fietspad,…

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, of een RUP, is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar bijvoorbeeld ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de krijtlijnen van dit plan. Op basis van dit plan worden in de toekomst vergunningen verleend.

Een visie op basis van zeven principes

De visie op Sint-Anneke Plage valt samen te vatten in zeven principes. Ze versterken de bestaande kwaliteiten van de Plage en haar omgeving.

1. RIVIERDUINENLANDSCHAP
Door de zanderige ondergrond terug naar de oppervlakte te brengen, krijgt Sint-Anneke Plage een nieuwe identiteit. De aanwezige fauna en flora zal hierdoor geleidelijk aan veranderen. Van de dijk ter hoogte van de Wandeldijk zal de stad een duin maken die aansluit bij de strandzone.

2. DRIE TOEGANGEN TOT ÉÉN PARK
Op drie plaatsen worden duidelijke hoofdtoegangen voorzien tot de Plage. Twee ervan liggen in het verlengde van de Gloriantlaan en de Charles De Costerlaan. Een derde komt centraal in het gebied te liggen. Zo ontstaat er een rechtstreekse verbinding tussen de Thonetlaan en de aanlegsteiger op de Schelde, waar in de toekomst een halte voor een waterbus kan komen. Omheiningen worden weggehaald en er worden wandel- en fietspaden aangelegd die alle trekpleisters aan de Plage zelf verbinden en die ook zorgen voor de verbinding van de Plage met bijvoorbeeld het Frederik Van Eedenplein en het Sint-Annabos.

3. HORECA ALS PAVILJOENEN
De horecazaken komen als paviljoenen in een open landschap te staan. Zonder achterkanten, zowel gericht naar de dijk en de Schelde als naar de Robinsonspeeltuin. Bestaande gebouwen worden in ere hersteld en zullen zo de nostalgie bewaren. Nieuwe gebouwen met hun authentieke architectuur kunnen dan weer bijdragen tot het vakantiegevoel aan de Plage. Naast cafés en restaurants zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om kleinschalige verblijfsaccommodatie uit te baten langs de Wandeldijk.

4. BELEEFBARE JACHTHAVEN
De jachthaven maakt deel uit van het park en moet toegankelijker worden, bijvoorbeeld met een nieuwe steiger. De aanleg van aanmeerboeien kan de pleziervaart op de Schelde doen heropleven. De zone van het maquettedok kan toegevoegd worden aan de jachthaven, indien nodig voor botenbehandeling van de jachtclubs.

5. TWEE VERBINDENDE STERREN AAN DE PLAGE
Tijdens de enquête werd ook bevraagd hoe de zones tussen de jachthaven en de bestaande horeca enerzijds en aan de westzijde van de Gloriantlaan anderzijds het best werden ingevuld. Op deze twee percelen komen nieuwe functies die Sint-Anneke Plage mee tot leven zullen brengen, ook ’s avonds en in de winter.

Wat het zal worden, is nog niet bepaald. De nieuwe invullingen zullen moeten passen in het recreatieve karakter van de omgeving en zullen hoe dan ook bijdragen om de trekpleisters - waaronder de jachthaven, het strand en de Robinsonspeeltuin - met elkaar te verbinden.

6. RECREATIE TROEF!
Alle eerder opgesomde ingrepen in het gebied dragen bij aan een attractieve, levendige en speelse omgeving. De stad neemt ‘recreatie’ als uitgangspunt bij alle toekomstige vernieuwingen. Zowel publieke al private initiatieven worden aangemoedigd om hier zoveel mogelijk op in te spelen.

7. BEREIKBAAR SINT-ANNEKE PLAGE
Verkeer wordt zoveel mogelijk uit het gebied geweerd in functie van een veilige en rustige omgeving voor de recreant. Toelevering voor horecazaken blijft mogelijk, maar parkeren zal vooral aan de rand van het gebied georganiseerd worden. De bereikbaarheid met andere vervoersmiddelen moet verbeteren. Zo kan de bus een belangrijke rol spelen door ook in de winter tot aan de Plage te rijden én blijft de stad dromen van een verbinding over water.

Verder onderzoek moet uitwijzen of een verbinding per boot of via een brug tot de mogelijkheden behoort. Dit zou ook de bereikbaarheid per fiets en te voet ten goede komen. De bereikbaarheid van Sint-Anneke Plage wordt verder onderzocht in een mobiliteitsonderzoek en een parkeeronderzoek. 

Van principes naar zones

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is de concrete uitwerking van de zeven principes van het masterplan. De stad zal verschillende zones vastleggen binnen het plangebied, met telkens een aantal richtlijnen. 

De stad houdt rekening met uw mening

De keuze voor de indeling in zeven zones met de daarbij horende richtlijnen is opgesteld op basis van het masterplan en input uit onder meer de online enquête. Zo krijgt groen een belangrijke plaats in de voorschriften en worden ook kwaliteitseisen opgelegd voor de groene en open ruimtes. De zone voor het perceel aan de westzijde van de Gloriantlaan laat in de toekomst verblijfsaccommodatie toe, maar ook voor deze zone zijn voldoende kwaliteitseisen opgenomen zodat een mogelijk project zal bijdragen aan het open landschap en de groene omgeving.

Verder wordt er bij de uitwerking van het RUP ook rekening gehouden met de omgevingsanalyse die werd uitgevoerd voor Linkeroever. Deze analyse toonde bijvoorbeeld aan dat in Linkeroever nood is aan een binnenzwembad. Dit sluit perfect aan bij het recreatieve karakter van de Plage en het toegankelijke karakter dat behouden moet blijven.

Wie werkt eraan mee?

De stad heeft studiebureau Sweco Belgium aangesteld om het plan op te maken. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met partner De Vlaamse Waterweg nv, maar ook met de betrokken stakeholders zoals de horeca, de jachthavenclubs en de buurtbewoners. Deze doelgroepen hebben immers een belangrijk aandeel in de transformatie van de oude nostalgische plek naar die ‘hotspot van weleer’. Voor het experiment aan het einde van de Gloriantlaan werkt de stad samen met Europese steden via het Europees samenwerkingsverband BEGIN en met Stadslab2050.

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer