Scheldeboorden Linkeroever

Vlaamse Waterweg

Bescherming tegen mogelijke overstromingen in de toekomst 

De stad Antwerpen bereidt zich vandaag preventief voor om mogelijke milieuproblematieken zoals overstromingen te voorkomen. Eén van die preventieve oplossingen, is de ophoging van de Scheldeboorden, zowel aan de rechter oever als op Linkeroever.

Waarom dit project?

De stad wil mogelijke milieuproblematieken in de toekomst vandaag al preventief aanpakken. Om de stad te beschermen tegen mogelijke overstromingen, worden de dijken opgehoogd. Dit gebeurt door De Vlaamse Waterweg nv en kadert in het zogeheten Sigmaplan. Bovendien werd dit project ook gedoopt tot pilootproject van het Europees samenwerkingsverband BEGIN (Blue-Green Infrastructure through Social Innovation). 

Wat is het Sigmaplan? 

Het Sigmaplan is een plan dat werd opgesteld om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren. De Vlaamse Waterweg nv voert dit plan uit door dijken aan het Zeescheldebekken te verhogen en te verstevigen, en door gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen.

Wat is BEGIN? 

BEGIN laat zien hoe steden zich beter aanpassen aan de klimaatsverandering door samen te werken rond blauwe en groene infrastructurele initiatieven. Belangrijk hierbij is dat dit op een sociale en innovatieve manier gebeurt. 

De dijken worden opgehoogd om de stad te beschermen tegen mogelijke overstromingen. Daarnaast moet Sint-Anneke Plage opnieuw de hotspot van weleer worden. Beide veranderingen van de publieke ruimte grijpt de stad aan om op een innovatieve en cocreatieve manier te vernieuwen met aandacht voor natuur en water.  

Wat gebeurt er?

In de stad Antwerpen werkt De Vlaamse Waterweg nv met het Sigmaplan al volop aan de kaaimuren van rechteroever, maar ook op Linkeroever moet de dijk omhoog. Het projectgebied loopt vanaf de grens met Burcht tot aan de grens met Zwijndrecht. De dijken worden er verhoogd en waar nodig verstevigd. De dijkwerken op Linkeroever worden uitgevoerd over een lengte van 7 kilometer. 

Voor het pilootproject van BEGIN zet de stad in samenwerking met Stadslab2050 een innovatief en cocreatief proces op. Meer info daarover vindt u hier.

Aandacht voor natuur

Dit gebeuren met bijzondere aandacht voor de slikken en schorren langs de Scheldeoever. Die getijdennatuur is het terrein van zeldzame planten en dieren, die we volgens Europese richtlijnen zo goed mogelijk beschermen. Bovendien vormen ze op Linkeroever een ideale verdedigingslijn: ze temperen de golfslag, waardoor de dijken minder druk ondervinden.

Bij de werken wordt de aaneengesloten strook slikken en schorren langs de oever zo min mogelijk verstoord. Daarnaast verandert  op bepaalde plaatsen de hellingsgraad van de oever om te voorkomen dat de schorren afslijten. 

Voorbereidingen treffen

Het ontwerp is momenteel nog in ontwerpfase. Na de goedkeuring van dit document zal De Vlaamse Waterweg nv starten met de dijkwerken. Volgende zones komen aan bod:

Burchtse Weel

De Burchtse Weel is een waterplas die sinds 2011 aangesloten is op de Schelde. Zo is de plas omgevormd tot een slikken- en schorrengebied, dat zo goed als mogelijk beschermd wordt.

Galgenweel

De uitwateringssluis van het Galgenweel, het grootste brakwatermeer van Vlaanderen, is aan vervanging toe. Daarom trekt De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe constructie op, waarna ze de oude sluis afbreken. Over een lengte van 1 kilometer nemen ze ook de dijk onder handen.

Langs het fietspad leggen ze een ‘tuimeldijkje’ aan, een smalle dijk van ongeveer 75 centimeter hoog. Die constructie zorgt ervoor dat er bij stormtij geen golven van de Schelde over de Beatrijslaan kunnen lopen. De werken starten in het najaar van 2017 en zullen alles bij elkaar een jaar duren. De watersportverenigingen op het Galgenweel zullen er geen hinder van ondervinden.

Jachthaven Linkeroever

De dijk rond de jachthaven op Linkeroever wordt opgehoogd. Ook de sluis, die de verbinding vormt tussen de Schelde en de jachthaven, is aan vernieuwing toe: een twintigtal meter noordelijker wordt een volledig nieuwe sluis gebouwd.

Blokkersdijk

Blokkersdijk is een natuurreservaat met in het midden een ondiepe waterplas. De dijk langs de Schelde werd al verhoogd. Aan de noordkant van de vijver komt er vanaf het voorjaar van 2018 een vogelkijkwand: de ideale plek om de vele vogels in het gebied in de gaten te houden.

Hoe hoog worden de dijken? 

De trechtervorm van de Schelde ten noorden van Antwerpen zorgt voor een sterke getijdenwerking en voor hoog opgestuwd water. Deskundigen hebben berekend hoe hoog de dijken langs de Schelde en haar zijrivieren moeten zijn om een stormtij te weerstaan.

De dijken van Linkeroever zijn momenteel ongeveer overal even hoog, goed voor een hoogte van 8,35 meter TAW*. In lijn met het geactualiseerde Sigmaplan verhogen deze dijken met minstens 90 centimeter, naar een hoogte van 9,25 meter TAW. Zo krijgen ze dezelfde hoogte als de toekomstige waterkering op de Antwerpse kaaimuren, aan de overkant van de Schelde. Aan de noordelijke zijde van Linkeroever, grenzend aan het Sint-Annabos, verhoogt de dijk tot een hoogte van 11 meter TAW. 

*TAW: Tweede Algemene Waterpassing. Nul meter TAW komt overeen met het gemiddelde laagwaterpeil in Oostende.

Wie werkt eraan mee?

Om de werken op Linkeroever voor te bereiden gingen De Vlaamse Waterweg nv en de stad een overeenkomst aan. Bij de verdere uitwerking van concrete deelprojecten zullen ook de betrokken watersportverenigingen en de overige gebruikers van de waterwegen betrokken worden.

Meer informatie

De Vlaamse Waterweg nv
tel: 03 224 93 67
info@sigmaplan.be
www.sigmaplan.be

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer