Recreatiecluster Moerelei

POM Antwerpen
voorjaar 2017
Definitieve vaststelling van het RUP

Na het openbaar onderzoek volgt de definitieve vaststelling van het RUP Recreatiecluster Moerelei. Het definitief ontwerp werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen op 31 maart 2017 en op de gemeenteraad op 24 april 2017.

13 februari 2017
Infomarkt Terbekehof

Op maandag 13 februari organiseerden de stad Antwerpen en het district Wilrijk een infomarkt in de kantoren van HIW. Tijdens deze infomarkt kregen de buurtbewoners en bedrijven uit het terrein meer informatie over alle projecten.

Lees meer
12 februari 2017
Brochure 'Plannen met industriezone Terbekehof in Wilrijk'

Om de buurt en bedrijven in de zone te informeren over de plannen met de zone Terbekehof  en om de terinzagelegging van de kennisgevingsnota aan te kondigen, heeft de stad een brochure bedeeld. Daarin staat alle informatie over de plannen met de buurt en de verschillende stappen die hiervoor al genomen waren en nog genomen zouden worden. 

12 december - 12 februari 2017
Openbaar onderzoek RUP

Om de uitvoering van het ‘RUP Recreatiecluster Moerelei’ mogelijk te maken, werden bij het RUP een voorkooprecht en een onteigeningsplan gevoegd. Beide werden samen met het RUP voorgelegd aan de buurt in een openbaar onderzoek. Dit liep van 9 januari 2017 tot en met 9 februari 2017. Tijdens deze periode van 60 dagen kreed iedereen de kans om de plannen in te kijken en opmerkingen te geven.

8 december 2016
Infomoment voor buurtbewoners

De eigenaars van huizen of gronden binnen de zone van het RUP werden uitgenodigd op districtshuis van Wilrijk voor een persoonlijke toelichting op 8 december 2016.

Lees meer
november 2016
Voorlopige vaststelling van het RUP

De gemeenteraad doet een voorlopige vaststelling van het RUP. Indien er geen bezwaren binnenkomen bij het openbaar onderzoek, is het RUP definitief.

juli 2016
MER-screening

De stad heeft een dossier ingediend bij de Vlaamse dienst MER voor de MER-screening. Hierbij wordt bekeken of bijkomend ondezoek naar de milieugevolgen van een RUP nodig is. Na onderzoek heeft de dienst MER geoordeeld dat het RUP Recreatiecluster geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER voor verder onderzoek niet nodig is.

juli 2016
Kennisname van het voorontwerp RUP

Het college en de gemeenteraad namen allebei kennis van het voorontwerp RUP. Dit is een eerste versie van het ruimtelijke uitvoeringsplan dat nog langs allerlei adviesinstanties en de buurt passeert voor feedback.

januari 2016
Opstart RUP

In januari 2016 werd het RUP Recreatiecluster Moerelei opgestart, nadat de richtnota werd goedgekeurd door het college. De richtnota is het startdocument waarin wordt beschreven waar de stad met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan naartoe wil.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer