Recreatiecluster Moerelei

POM Antwerpen

Ook recreatie doet onze stad bruisen

Naast bedrijvigheid, is ook recreatie een belangrijke pijler voor een bruisende stad. Eén van de vernieuwingsprojecten in de zuidrand van Antwerpen is dan ook de ‘Recreatiecluster Moerelei’. De stad wil de huidige recreatie in de zone tussen de Oudebaan, Moerelei en Elektronikalaan ondersteunen en versterken.

Waarom dit project? 

De stad wil de recreatiecluster Moerelei omvormen tot een groene recreatieve zone. Tegelijk moet deze zone een buffer vormen tussen de nabijgelegen industrie en waardevolle groengebieden zoals het Fort 7 en Schoonselhof en een link leggen met de natuurgebieden in de omgeving. 

Wat gebeurt er?

Een toekomstvisie voor de recreatiecluster 

Er zijn meerdere instrumenten ingezet om dit doel te bereiken. Allereerst stelde de stad in 2011 reeds een masterplan op. Het masterplan formuleerde een toekomstvisie voor de zone van de recreatiecluster Moerelei en legt de krijtlijnen en doelstellingen vast. Nadien werden ze juridisch doorvertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan of een RUP.

In het masterplan werden enkele knelpunten en mogelijkheden in de onmiddellijk omgeving onderzocht.

De stadsboerderij optimaliseren 

De vroegere kinderboerderij heeft sinds 1977 een recreatief aanbod voor kinderen, inclusief zorgjongeren, maar was aan vernieuwing toe. In 2013 werd de kinderboerderij getransformeerd tot een stadsboerderij.

Inbedding van de recreatieve functies in een parkomgeving 
Om de verschillende recreatieve activiteiten te optimaliseren, moet de onmiddellijke omgeving worden verbeterd. Zo liggen er aan de overzijde van de Lievevrouwkesbosweg nog stedelijke en private percelen met landbouwgebruik die mee het concept van de stadsboerderij kunnen ondersteunen. Ook de wip, langs de Oudebaan, kan de boerderij versterken. Nu is de open ruimte versnipperd. De stad wil de hele zone ontwikkelen tot een aaneengesloten groene park- en natuurzone, een buffer die aansluit bij de grote open ruimten van Fort 7, Schoonselhof en Klaverblad.

Uitzicht van de skipiste Antarctica in Wilrijk vanop de Moerelei. | stad Antwerpen

Kwalitatieve verbetering en nieuwe mogelijkheden

Na de toekomstvisie volgde een juridisch afdwingbaar document. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan, of RUP, corrigeert de stad de bestemmingen van het gewestplan. Het bepaalt waar en hoe welke vorm van openbare ruimte en recreatie mag komen. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst. Bovendien wordt hierdoor een nieuwe invulling van de huidige skipiste mogelijk.

Het RUP werd opgestart in januari 2016. Het definitieve ontwerp werd goedgekeurd door het college op 31 maart 2017 en op de gemeenteraad op 24 april 2017.

Inhoudelijk zijn er drie belangrijke punten:

  1. Bestemmingen van het gewestplan corrigeren 

Met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) corrigeert de stad de bestemmingen van het gewestplan. Op dit moment komen die in de randen van het gebied namelijk niet meer overeen met de werkelijke situatie. Dankzij het RUP wordt de bufferzone uit het gewestplan aangepast, zodat recreatieve functies zoals de skipiste en de wielerpiste volledig in de recreatiezone liggen.

  1. Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de skipiste

Op 26 oktober 2015 gaf de stad toestemming aan de skipiste Aspen om de huidige constructie te vervangen door een indoor-infrastructuur. In het kader van dit project werden een mer-screening en openbaar onderzoek gehouden.  Met een ‘planologisch attest’ kreeg de eigenaar van de skipiste de garantie op een bouwvergunning. Bovendien verplicht de stad zich ertoe om de huidige juridische context van deze zone aan te passen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

  1. Kwalitatieve verbetering van de recreactiecluster Moerelei 

Daarnaast wil het RUP ook een kader vormen voor de optimalisatie van de recreatiecluster, onder andere wat betreft de ontsluiting, de onderlinge samenhang en wisselwerking tussen de verschillende activiteiten en het integreren van duurzame oplossingen met betrekking tot de waterhuishouding.

Wie werkt eraan mee? 

De stad Antwerpen en het district Wilrijk werken samen aan een versterkte recreatiecluster aan de Moerelei in Wilrijk.

Meer informatie

Meer juridische informatie over RUP Recreatiecluster Moerelei vindt u hier.  

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer