Overkapping Ring

Overdering

Samen bouwen aan een groot dak over de Ring

Op 25 juni 2018 heeft het politiek stuurcomité een selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Deze zijn opgedeeld in 8 projectclusters en 4 studies. In de loop van dit en volgend jaar worden voor alle projecten en studies de ontwerpbureaus aangesteld.

 

 

Overdering
De eerste 18 uit te voeren overkappings- en leefbaarheidsprojecten in de Ringzone zijn deze opgedeeld in 8 projectclusters en 4 studies.

8 Projectclusters

 1. Ringpark Noordkasteel
 2. Ringpark Luchtbal-Merksem
 3. Ringpark Dam- Kronenburg
 4. Ringpark Deurne-Borgerhout
 5. Ringpark Zuidoost (Bermenlandschap)
 6. Ringpark Zuid – Knoop Zuid en overkapping A12 eronder
 7. Fietsbrug en balkon over de Schelde
 8. Landschapspark West – Oosterweelverbinding LO

Verdiepende studies

 1. Tunnelveiligheidsstudie gehele Ring
 2. Verkeersstudie ZO-Ring
 3. Stations Ringzone
 4. Water- en energienetwerken

Het voorbije jaar werkten ontwerpers, experten, overheden, burgerbewegingen en burgers intensief samen. Onder leiding van de intendant tekenden ze ontwerpvoorstellen uit voor de transformatie van de Antwerpse Ring. Samen kwamen ze tot een gedragen set van Ringprojecten. 

Sommige van die Ringprojecten zijn overkappingsprojecten. Andere trachten op korte termijn – en als opstap naar een overkapping van de volledige Ring – de leefbaarheid in de Ringzone te verbeteren. Bijvoorbeeld door bermen of geluidsschermen aan te leggen, wijken met elkaar te verbinden met brede bruggen of in te zetten op duurzame vormen van mobiliteit. 

Waarom dit project?

De stad en de haven zijn een belangrijk knooppunt voor de vele bedrijven die hier actief zijn. Niet alleen binnen Antwerpen zelf, maar ook binnen België en binnen Europa. Het is daarom essentieel dat Antwerpen goed bereikbaar blijft en dat verplaatsingen slim en vlot kunnen gebeuren. De stad trekt ook vele bewoners, bezoekers en werknemers aan.  Voor hen is een leefbare en gezonde stad erg belangrijk.

Het Masterplan 2020, met daarin onder meer de realisatie van de Oosterweelverbinding, bood een antwoord op deze uitdagingen. De verschillende partijen binnen de stad, van bewoners over belangengroepen, actiecomités en de politiek geraakten het echter niet eens over hoe en waar de Oosterweelverbinding moest komen. 

Om deze knoop te ontwarren en om de leefbaarheid én een vlotte bereikbaarheid te combineren, is intendant Alexander D’Hooghe aangesteld. Samen met zijn team ambieert hij een volledige overkapping. Dat is geen doel op zich, maar een middel om van Antwerpen een aantrekkelijke, vlot bereikbare stadsregio te maken. 

Wat gebeurt er?

Eind mei 2018 zijn de eerste ontwerpvoorstellen voor de transformatie van de Antwerpse ringzone voorgesteld. Het verbeteren van de leefbaarheid van de stad staat bij alle projecten centraal. Maar daar zijn veel verschillende manieren voor.

Op 25 juni 2018 heeft het politiek stuurcomité een selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Deze zullen in een eerste fase worden uitgevoerd.

Wat ging er aan vooraf?

 • Intendant Alexander D’Hooghe ging voor zijn opdracht op zoek naar raakvlakken en gedeelde opvattingen. Het resultaat is een ambitienota voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Het is een kompas voor de toekomst, zowel voor de leefbaarheid, als voor de mobiliteit. Want: het verhaal van de Antwerpse Ring is geen of-of-verhaal; wel een én-én-verhaal. Leefbaarheid en mobiliteit zijn immers beide urgent.
 • In maart 2017 sloten de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen een toekomstverbond rond de geplande Oosterweelverbinding. In dit verbond is een volledige overkapping van de Antwerpse Ring opgenomen.
 • Vanaf september 2017 gaan 6 ontwerpteams elk in de deelzones van de Ring, aan de slag om overkappingsprojecten te ontwerpen. Hiervoor heeft het intendantenteam de ambitienota laten vertalen in concrete ontwerpregels. Die vormen het grote kader en verzekeren samenhang en continuïteit bij het opnieuw inrichten van de Ringruimte. 

Hoe gaat het verder?

Alexander D’Hooghe is op 9 november 2018 opnieuw aangesteld als intendant voor de begeleiding en coördinatie van de overkapping van de Antwerpse ring. Met de aanstelling van de intendant voor een periode van acht jaar neemt de Vlaamse overheid een lange termijn engagement op om de mobiliteits- en leefbaarheidsoplossingen die in het Toekomstverbond zijn vastgelegd ten uitvoer te brengen.

Voor de ringzone op Linkeroever, de noordelijke en oostelijke ringzone zijn Oosterweel en de leefbaarheidsprojecten één en ondeelbaar. Nu de voorbereidende werken van de Oosterweelverbinding op Linkeroever zijn gestart en de bouwvergunning voor Rechteroever wordt voorbereid, bestaat de opdracht van de intendant eruit om de plannen voor de onderbouw (Oosterweelverbinding) en de plannen voor de bovenbouw (leefbaarheidsprojecten) op elkaar af te stemmen. De intendant moet er bovendien voor zorgen dat de ambities van de leefbaarheidsprojecten geborgd blijven.

Voor alle leefbaarheidsprojecten geldt dat ze verder zullen worden uitgewerkt tot uitvoerbare plannen. Hiertoe worden in de eerste helft van 2019 nieuwe ontwerpopdrachten uitgeschreven. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking tussen overheden, burgerbewegingen, experten, organisaties en burgers, zoals ook in de vorige fase van het intendantschap het geval was. De samenwerking tussen overheden, burgerbewegingen en experten is inmiddels ook verankerd in de werking van de werkbanken. De constructieve samenwerking die de afgelopen jaren tussen deze actoren is opgezet, blijft hierdoor voortbestaan.

Wie werkte eraan mee?

6 ontwerpteams voor 6 deelzones van de Antwerpse Ring

Zes ontwerpteams trokken buurten en wijken in om ideeën te verzamelen en schetsen te maken voor de overkappingen. Deze ontwerpteams bestaan uit architecten, studiebureaus, mobiliteits- en leefbaarheidsexperten, en andere specialisten. Samen met experten, overheden, burgerbewegingen en burgers tekenden ze ontwerpvoorstellen uit voor de transformatie van de Antwerpse Ring. Samen kwamen ze tot een gedragen set van Ringprojecten

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer