Oudebaan

POM Antwerpen
22 oktober 2018
Goedkeuring van het RUP Oudebaan

De opmerkingen van het openbaar onderzoek en de reacties van de verschillende adviesinstanties werden verwerkt in een definitief ontwerp, dat werd goedgekeurd op 22 oktober 2018. Het RUP gaat nu naar de deputatie van de provincie en het departement Omgeving in kader van de schorsingsperiode. Nadien volgt een publicatie in het Belgisch Staatsblad waardoor het RUP officieel in voege treedt.

15 juni - 13 augustus 2018
Openbaar onderzoek

Het ontwerp van het RUP Oudebaan werd voorlopig vastgesteld. Momenteel wordt een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd over dit ontwerp. Tijdens deze periode van 60 dagen krijgt iedereen de kans om de plannen in te kijken en opmerkingen te geven.

Voorjaar 2018
Voorlopige vaststelling van het RUP

Op basis van het voorontwerp maakt de stad een voorstel voor een definitief RUP op. Dit wordt voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in het voorjaar 2018.

najaar 2017
Definitief plan-MER van het RUP

Na de wijzigingen op basis van de terinzagelegging en het advies van de Vlaamse dienst MER, wordt een definitieve plan-MER opgemaakt. Dan kan ook een voorontwerp van het RUP worden opgesteld.  Beide documenten werden goedgekeurd door het college en de gemeenteraad in het najaar van 2017. 

13 februari 2017
Infomarkt Terbekehof

Op maandag 13 februari organiseerden de stad Antwerpen en het district Wilrijk een infomarkt in de kantoren van HIW. Tijdens deze infomarkt kregen de buurtbewoners en bedrijven uit het terrein meer informatie over alle projecten.

Lees meer
12 februari 2017
Brochure 'Plannen met industriezone Terbekehof in Wilrijk'

Om de buurt en bedrijven in de zone te informeren over de plannen met de zone Terbekehof  en om de terinzagelegging van de kennisgevingsnota aan te kondigen, heeft de stad een brochure bedeeld. Daarin staat alle informatie over de plannen met de buurt en de verschillende stappen die hiervoor al genomen waren en nog genomen zouden worden. 

6 februari - 7 maart 2017
Terinzagelegging van de kennisgevingsnota

Voor zowel RUP Oudebaan als RUP Ter Beke Zuid werd de impact van de toekomstplannen op het milieu onderzocht aan de hand van een 'plan-MER'. Dat is een juridisch rapport dat de gevolgen onderzoekt van een project voor mens en milieu. Hoe en wat er wordt onderzocht wordt neergeschreven in een kennisgevingsnota en die ligt eerst 30 dagen ter inzage.

Van 6 februari tot en met 7 maart 2017 liep de terinzagelegging van de kennisgevingsnota voor de plan-MER van zowel RUP Oudebaan als RUP Ter Beke Zuid. In deze periode van 30 dagen krijgt iedereen de mogelijkheid om de plannen in te kijken. 

december 2016
Opmaak van de kennisgevingsnota voor het plan-MER

Voor zowel RUP Oudebaan als RUP Ter Beke Zuid werd de impact van de toekomstplannen op het milieu onderzocht aan de hand van een 'plan-MER'. Dat is een juridisch rapport dat de gevolgen onderzoekt van een project voor mens en milieu. Hoe en wat er wordt onderzocht wordt neergeschreven in een kennisgevingsnota.

september 2016
Start opmaak van het plan-MER

De stad maakt een plan-MER op voor dit RUP. Dat is een onderzoek naar de milieugevolgen van het RUP en wat daar aan gedaan kan worden. Het onderzoek start met een kennisgevinstnota, waarin wordt omschreven wat en hoe onderzocht wordt.

Het wordt neergeschreven in een juridisch rapport dat de gevolgen onderzoekt van een project voor mens en milieu. Hoe en wat er wordt onderzocht wordt neergeschreven in een kennisgevingsnota.

2014
Ontwerpend onderzoek voor Oudebaan

De stad liet in 2014 ook ontwerpend onderzoek uitvoeren voor de zone van RUP Oudebaan door studiebureau BRUT.

2013
Goedkeuring van de richtnota RUP

De eerste stap van een RUP is de proces- en richtnota, waarin het proces en de ambitie van het RUP omschreven wordt. Voro dit RUP werden beide onderdelen uiteen gehaald in twee nota's. De richtnota werd door het college goedgekeurd na het mobiliteitsonderzoek, in 2013.

2012
MOBER voor Oudebaan

De stad vond het belangrijk om een onderzoek naar de mobiliteit en parkeersituatie te voeren  in de zone van het RUP alvorens de opmaak van het RUP zelf werd verder gezet. Deze 'MOBER' gebeurde in 2012.

2010
Goedkeuring van de procesnota RUP

De eerste stap van een RUP is de proces- en richtnota, waarin het proces en de ambitie van het RUP omschreven wordt. Voor RUP Oudebaan werden beide onderdelen uiteengetrokken. De procesnota werd reeds in 2010 door het college goedgekeurd.

2009
Start opmaak van het RUP

De stad start met de voorbereidingen van het RUP in het najaar van 2009.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer