Oudebaan

POM Antwerpen

Op zoek naar een geslaagde mix van wonen, handel en bedrijvigheid

Het project Oudebaan omvat het gebied tussen de Moerelei en de Oudebaan in bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk. De stad wil een plan ontwikkelen dat bepaalt hoe de functies wonen, handel en bedrijvigheid hier in de toekomst gewenst zijn en op welke manier ze georganiseerd kunnen worden. 

Waarom dit project?

De stad Antwerpen en het district Wilrijk willen het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk versterken. Ruimte voor bedrijvigheid is immers onmisbaar in een stad. In dit gebied komen naast bedrijvigheid ook woningen en grootschalige detailhandel voor, maar het huidige gewestplan is hier niet op afgestemd. 

Om dit recht te zetten, is een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk. In dat plan zal bepaald worden in welke mate de functies wonen, handel en bedrijvigheid hier in de toekomst gewenst zijn en op welke manier ze kunnen ingericht worden. 

Wat gebeurt er? 

Projectplanning

Het project startte in 2009 met de opstart van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst. Verwacht wordt dat het RUP definitief zal zijn in juni 2018, waarna eventuele veranderingen op het terrein kunnen aanvangen.

Onderzoek naar de milieueffecten in het industriegebied

Voor zowel RUP Oudebaan als RUP Ter Beke Zuid werd de impact van de toekomstplannen op het milieu onderzocht. Dat gebeurt aan de hand van een 'plan-MER'. Dat is een juridisch rapport dat de gevolgen onderzoekt van een project voor mens en milieu. Dit milieueffectenonderzoek maakt duidelijk wat de impact is van bepaalde ingrepen. Zo kan de stad weloverwogen beslissen over toekomstige ontwikkelingen in het gebied. 

Wat en hoe er juist wordt onderzocht, wordt neergeschreven in de kennisgevingsnota. Dit is het startdocument van de MER-procedure. In deze nota wordt het project en het eventuele probleem toegelicht. De kennisgevingsnota geeft dus nog géén conclusies en antwoorden. Er wordt alleen uitgelegd wat er onderzocht zal worden en hoe dit zal gebeuren.

Nadat de stad uitsluitsel heeft van de dienst MER van de Vlaamse overheid, wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan verder opgemaakt. Op basis van dat plan kunnen de eventuele veranderingen op het terrein plaatsvinden.

Wie werkt eraan mee?

De stad Antwerpen en het district Wilrijk werken samen om het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk op te waarderen. Dit doen ze in samenwerking met partners Rio-Link, ISVAG en POM Antwerpen.

Luchtfoto van de zone Ter Beke Hof in Wilrijk. POM Antwerpen
Luchtfoto van de zone Ter Beke Hof in Wilrijk.

Meer informatie

Meer juridische informatie over RUP Oudebaan vindt u hier

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer