Mariaburg

Frederik Beyens

Met z’n allen naar een mooie en groene buurt

In de wijken Mariaburg en Ekeren Donk in Ekeren wordt veel belang gehecht aan groen en erfgoed. Om deze twee belangrijke kenmerken van Mariaburg te bewaren en versterken, heeft de stad een juridisch plan opgemaakt.

Waarom dit project? 

De laatste decennia ondergaat het historische karakter van de buurt rond Sint-Mariabrug veranderingen. Door verbouwingen en vermenging van bouwstijlen wordt het architec­turaal samenhangende beeld op bepaalde plaatsen onderbroken. Door steeds meer bebouwing wordt het bovendien ook moeilijker om het vele groen in stand te houden.

Om ervoor te zorgen dat de omgeving in en rond Sint-Mariaburg mooi groen en architecturaal kwalita­tief blijft, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (afgekort een RUP) is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

Wat gebeurt er?

Ruimte voor groen, behoud en vernieuwing

De stad en het district Ekeren willen het bestaande groen zo veel mogelijk behouden, verbeteren en waar mogelijk uitbreiden. Dat laatste is vooral mogelijk in de grotere bouwblokken met ruime binnengebieden. Ook het water in de omgeving speelt een belangrijke rol. Het RUP wil de Donkse beek en de Kaartse beek ruimte bieden en verbeteren.

Respect voor de historische betekenis van de wijk vormt daarnaast een tweede basiselement. Er is zowel aandacht voor de waardevolle panden als voor het meer bescheiden lokale erfgoed. Tegelijk wordt rekening gehouden met de vraag naar vernieuwing van de wijk.

Over welke buurt gaat het precies? 

De zone van het RUP Mariaburg ligt in het district Ekeren. In het noorden wordt het plangebied begrensd door de Kaartse beek, de grens met de gemeente Kapellen. In het oosten vormt de Kapelsesteenweg de grens van het gebied. Het noordelijk deel behoort tot de wijk Sint-Mariaburg, het zuidelijke deel tot de wijk Donk.

Zes richtlijnen voor een mooie groene buurt 

De doelstellingen en richtlijnen van het RUP vallen samen te vatten in zes duidelijke richtlijnen, die we hier één voor één voor u uitleggen.

1. Cultuurhistorisch erfgoed en architectuur bewaren

De architectuur in de omgeving van Mariaburg is erg kenmerkend. Liefst 149 panden werden geïnventariseerd op de Vlaamse inventaris van bouwkundig erfgoed. Zeven ervan werden bovendien beschermd als monument. Het RUP heeft als doel om zowel de panden als de bijhorende tuinen te beschermen.

2. Groene karakter beschermen

Typerend en waardevol is ook het groene karakter van de wijken Sint-Mariaburg en Donk. Dit is een belangrijk element voor de ontwikkeling als woonwijk en recreatiegebied, maar door de toenemende bebouwing staat het groengehal­te onder druk. Het RUP omvat kwaliteitseisen om ervoor te zorgen dat de bouwmogelijkheden worden afgestemd op het behoud van dit groene karakter.

3. Nieuwe ontwikkelingen in binnengebieden sturen

Uit ontwerpend onderzoek blijkt dat drie inbreidingsge­bieden binnen de zone van het RUP in aanmerking komen voor bijkomende woningen. Het RUP geeft de randvoorwaarden van mogelijke bebouwing, met het groene karakter als één van de basis­voorwaarden.

Het gaat om drie gebieden binnen de volgende straten:

  • Kapelsesteenweg – Marcel De Backerstraat – Isabellalei – Bist;
  • Kapelsesteenweg – Prinshoeveweg – Jozef Ickxstraat – Veltwijcklaan;
  • Prinshoeveweg – Kruidenlaan – Veltwijcklaan – Jozef Ickxstraat.

4. Verlinting Kapelsesteenweg tegengaan

Langs de Kapelsesteenweg ontwikkelde zich een mix van handelskernen en historische woonkernen. Deze gebieden zijn door de jaren heen aangegroeid en uitgebreid. Ook tussen de handelskernen vestigden zich intussen detailhandelaars en de laatste decennia ook  grootschalige handelszaken. Het RUP geeft de kleinhandelszaken en woningen een duidelijke plaats en wil de verlinting van de Kapelsesteenweg tegengaan.

5. Verblijfsrecreatie voor jeugd­beweging mogelijk maken

Tussen Hof De Bist en de woonwijk Mariaburg ligt een lokaal van de plaatselijke jeugdbeweging. Volgens het huidige gewestplan is dit zone voor dagrecreatie, wat overnachten niet mogelijk maakt. Met het RUP wordt die verblijfsrecreatie wel mogelijk ter hoogte van het lokaal van de jeugdbeweging aan Hof De Bist.

6. Signaalgebied voor overstromingen opnemen

Het stukje KMO-zone aan de Maria- Theresialei is overstromingsgevoelig. Daarom werd dit perceel op vraag van de Vlaamse overheid mee opgenomen in het  RUP als zone voor groen en waterbuffering. Dat betekent dat het een groene zone moet zijn die eventuele overstromingen opvangt.

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer