Klimaatplan

Samen het goede voorbeeld geven

Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Om dit te bereiken werd een pakket aan maatregelen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen. Deze zijn gebundeld in het ambitieus Klimaatplan Antwerpen 2015-2020. De stad wil zowel klimaatverandering voorkomen als maatregelen nemen om de negatieve effecten ervan te beheersen. Het Klimaatplan Antwerpen werd in oktober 2015 goedgekeurd. De maatregelen die in het plan zijn opgenomen worden uitgerold. 
 

Waarom dit project?

In 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn. Om die doelstelling te halen heeft de stad een stappenplan, het klimaatplan. De doelstellingen voor 2020 zijn de eerste halte voor dit plan. Gezamenlijke inspanningen van stad, bewoners, bezoekers en bedrijven kan de uitstoot verminderen en de klimaatverandering zo veel als mogelijk afremmen.

Wat gebeurt er?

De Antwerpse doelstellingen

De stad wil allereerst zelf het goede voorbeeld geven. Tegen 2020 moeten stadsgebouwen en -voertuigen 50% minder CO2 uitstoten ten opzichte van referentiejaar 2005. In haar gebouwen kiest de stad voor een doorgedreven isolatie en zuinige verwarmingsinstallaties. Verder kiest ze - waar mogelijk - voor een groen en duurzaam wagenpark. 

Samen met haar inwoners en bedrijven wil de stad in totaal 20% minder CO2-uitstoot realiseren op het stedelijke grondgebied tegen 2020. Inwoners en bedrijven spelen een grote rol bij het verminderen van die CO2-uitstoot. Zij kunnen ook profiteren van het zuiniger omspringen met energie en het gebruik van duurzame energiebronnen voor hun huishouden of bedrijfsvoering.

Om de CO2 uitstoot verder efficiënt omlaag te krijgen, wil Antwerpen focussen op hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. In 2020 moet 13% van de energievraag op het grondgebied van de stad ingevuld zijn met in Antwerpen opgewekte hernieuwbare energie. De maatregel die de meeste winst zal opleveren is de bouw van het grootste windmolenpark op land in België, in de Antwerpse haven. Een ander voorbeeld van energiebesparing op grote schaal is het streven naar een stadsbreed warmtenet, met zoveel mogelijk hergebruik van energie. Op Nieuw Zuid startte reeds de aanleg van de eerste wijkverwarming. 

Steun voor alle doelgroepen

De stad denkt samen met alle doelgroepen na om goede oplossingen op maat te bedenken. U kan bijvoorbeeld zelf bijdragen aan de doelstellingen door te investeren in isolatie, in energiezuinige toestellen of in de installatie van een zonneboiler of –panelen. Heeft u informatie, professioneel advies of financiële steun nodig? Dan kan u terecht bij het EcoHuis.

Door in te zetten op meer en betere fiets- en traminfrastructuur en op parkings aan de stadsrand stimuleert de stad duurzamere vervoerswijzen. Door het invoeren van een lage-emissiezone draagt ze bij aan de opbouw van een minder vervuilend wagenpark.

Voor de tertiaire sector en de kleinere industrie ligt de klemtoon in het nieuwe klimaatplan op twee nieuwe maatregelen: de monitoring en bijsturing van het energieverbruik en het stimuleren van totaalrenovaties voor handelspanden. 

Op alles voorbereid

Het nieuwe Klimaatplan 2015-2020 staat bovendien stil bij maatregelen om Antwerpen voor te bereiden op de klimaatverandering. Op termijn moet de stad zo ‘klimaatbestendig’ zijn, dat wil zeggen dat de infrastructuur van de stad opgewassen is tegen bijvoorbeeld overstromingsgevaar en hittestress. De verhoging van de Scheldekaaien is daar een zeer zichtbaar voorbeeld van. Maar ook in de aanleg van het openbaar domein zal klimaatadaptatie, met bijvoorbeeld groene trambeddingen en parkings, gerichte groenaanplanting en aandacht voor waterbuffering, een belangrijk aandachtspunt zijn. 

Wie werkt eraan mee?

Via stedelijke instrumenten legt de stad ook aan anderen regels op voor nieuwe bouwprojecten. Zo verplicht de Antwerpse bouwcode groendaken en groene en waterdoorlatende tuinen en parkeerplaatsen. Tot slot wordt er vandaag met verschillende grotere stadsontwikkelingsprojecten al gebouwd aan de duurzame stad van morgen. De belangrijkste nieuwe projecten met zeer hoge duurzaamheidscriteria zijn Nieuw Zuid, Cadixwijk, Neerland, Blue Gate Antwerp en de bedrijvenzone Albertkanaal. Ook u kan aan de slag met de handige tips uit deze brochure.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer