Hoekakker

Lucid

Een nieuwe toekomst voor Hoekakker 

De stad Antwerpen en het district Ekeren werken samen met grondeigenaars, projectontwikkelaar Vooruitzicht en sociale huisvestingsmaatschappij de Ideale Woning, aan de ontwikkeling van Hoekakker. In de toekomst wordt deze ruimte omgevormd tot een groot en toegankelijk landschappelijk park. Aan de randen komen woningen, appartementen en voorzieningen voor de buurt. 

Waarom dit project?

Momenteel is Hoekakker een onbebouwd, groen gebied van circa 18 ha groot in Ekeren-Donk met een beperkte ecologische waarde. Het bestaat grotendeels uit weilanden en akkers en is nauwelijks toegankelijk voor de buurtbewoners. De eigenaars wensen hier woongebied te ontwikkelen in combinatie met een groot park op maat van de buurt.

Wat gebeurt er?

Water in Hoekakker

In het ontwerp werd rekening gehouden met verschillende wateropvangsituaties. Het park zal een landschapspark zijn, dat er op voorzien is om het water op te vangen door gebruik te maken van hoogteverschillen. Het grootste deel van het park zal worden verlaagd waardoor het dus overstroombaar is bij uitzonderlijke hevige regenbuien. De randen van het gebied, waarop gebouwd kan worden, zijn hoger gelegen en hierdoor niet overstroombaar. Er zullen ook wadi’s worden gegraven: plekken in het park die het water opvangen en afleiden naar de beek.

BUUR
Een schematische voorstelling van het overstromingsrisico in Hoekakker, gebaseerd op de waterstudie uitgevoerd in opdracht van BUUR.

 

Mobiliteit als verbindende factor

Hoekakker moet toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Daarom worden er zoveel mogelijk verbindingen gelegd. Meteen ook een extra stimulans om te kiezen voor de fiets of om te voet te gaan. Het bijkomende autoverkeer in de omliggende wijk wordt beperkt doordat aansluitingen met de nieuwe straten verdeeld en gespreid worden over het gebied. Ook het bestemmingsverkeer is beperkt, aangezien de nieuwe voorzieningen zeer lokaal van aard zullen zijn. De extra buurtvoorzieningen, zoals een kinderdagverblijf of een buurtwinkel, zorgen voor kortere verplaatsingen die makkelijk te voet of per fiets gemaakt kunnen worden. Daarnaast biedt het ontwerp de mogelijkheid voor autodeelplaatsen.

BUUR
Een overzicht van de potentiële doorsteken voor wandelaars en fietsers, uit de mobiliteitsstudie die werd uitgevoerd in opdracht van BUUR.

 

Nieuwe woningen en voorzieningen aan de rand

Aan de rand van het park komt een mix van nieuwe rijwoningen, appartementen en voorzieningen. Daarnaast is er in de bouwzone gelegen aan de Prinshoeveweg ook ruimte voorzien voor nieuwe functies zoals een buurtwinkel, een kinderdagverblijf, horeca, een dienstencentrum,...

Aangezien de bouw van de woningen in verschillende fasen zal gebeuren, waakt de stadsbouwmeester over de gelijkvormigheid van de bouw en over de kwaliteit van het openbaar domein. Hiervoor zullen Vooruitzicht en De Ideale Woning, de eigenaars van het gebied, een ‘beeldkwaliteitsplan’ opstellen. Verder onderzoeken de eigenaars welke maatregelen met betrekking tot duurzame energie er mogelijk zijn en zullen deze dan ook toe te passen.

De ontwikkeling van het plangebied gebeurt in 3 fasen. In de eerste fase wordt het park ingericht met de waterbuffer en de aanleg van de hoofdpaden. In de tweede fase worden maximaal 360 woningen gebouwd en dit enkel in de bouwzones ten westen van het plangebied. In de derde fase worden bijkomend maximaal 90 woningen gerealiseerd, maar enkel indien de ruimtelijke draagkracht (en in het bijzonder op vlak van mobiliteit) dit toelaat.

Ontwerp park Hoekakker

De stad organiseerde een inspraakmoment om de buurtbewoners te bevragen naar hun wensen rond de inrichting van het park. Enkele thema’s kwamen steeds terug: de inrichting van de Oudelandse beek op een zo ecologisch mogelijke manier, toegankelijkheid en wandelmogelijkheden, natuurlijke speelelementen en bio-landbouw. Deze inbreng van de buurt vormde de basis voor het ontwerp van het park.

De wensen van de bewoners werden opgenomen in het ontwerp van het park en vertaald in de uitwerking van de inrichting. Zo zal er centraal in het park een zone worden ingericht met natte natuur, natte speelzones, een poel en een waterbuffer. In het noorden van het park komt een grote lig- en speelweide, een speelbosje, een hondenloopzone en een mooie parktuin. In het oosten zal een stadsboerderij worden ingericht met daarrond velden. Het zuiden van het park krijgt een speelzone. Hieronder vindt u een weergave van het goedgekeurde parkontwerp.

BUUR
Een schematische voorstelling van hoe het nieuw te bouwen park in Hoekakker er in de toekomst zal uit zien. Dit ontwerp is het resultaat van een intensief inspraaktraject met de buurtbewoners.

Aanleg park in 2 fasen

Het buurtpark Hoekakker zal in twee fasen worden aangelegd. Vooraleer de bouw van de huizen, appartementen en buurtvoorzieningen start, wordt in de eerste fase een ‘basispark’ aangelegd in 2018. 

De aanleg van dit basispark houdt onder meer de aanleg in van heuvels en uitgravingen, een waterbuffer, de poelen en grachten, een hondenloopzone, de hoofd- en wandelpaden, de openbare verlichting, het straatmeubilair en de aanplanting van bepaalde bomen en andere groenvoorzieningen.

Wie werkt eraan mee?

Het 'masterplan Hoekakker' werd in opdracht van de grondeigenaars, projectontwikkelaar Vooruitzicht en sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning, uitgevoerd door planbureau BUUR. De stad Antwerpen begeleidde BUUR bij de opmaak van dit plan.

Meer info

Meer juridische informatie over het RUP Hoekakker vindt u hier.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer