Havenbelevingscentrum

voorjaar 2020
Goedkeuring definitief ontwerp RUP

Nadat de opmerkingen van het openbaar onderzoek en de reacties van de verschillende adviesinstanties zijn verwerkt, wordt een definitief ontwerp voor het RUP opgemaakt. De voorlopige timing voor de goedkeuring van het definitieve RUP is voorzien voor het voorjaar van 2020.

najaar 2019
Openbaar onderzoek RUP

Het ontwerp RUP wordt volgens een juridische procedure openbaar gemaakt met een openbaar onderzoek, dat opnieuw 60 dagen duurt. Tijdens deze periode kan iedereen bezwaren en adviezen indienen. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) bundelt alle bezwaren en brengt advies uit. Dit kan aanleiding geven tot aanpassingen van het ontwerp

september 2019
Voorlopige vaststelling ontwerp RUP

Het voorontwerp RUP wordt verder uitgewerkt in een ontwerp RUP. Dit ontwerp wordt door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld, vermoedelijk na de zomer van 2019.

09 januari 2019
Infomoment RUP Havenbelevingscentrum

Geef uw mening tijdens het infomoment.

Lees meer
december 2018
Goedkeuring start-en procesnota RUP

Een RUP start met de opmaak van een ‘proces-en startnota’. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur. Deze nota werd in december 2018 goedgekeurd door het college.

zomer 2019
Terugkoppeling met goedgekeurd voorontwerp RUP

Na de scopingnota volgt een voorontwerp RUP. In het voorontwerp wordt een grafisch plan gemaakt met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota. Ook voor dit voorontwerp wordt bij alle partners en betrokkenen advies gevraagd.

april 2019
Goedkeuring scopingnota

Na een periode van 60 dagen worden alle reacties verder onderzocht en uitgewerkt. Nadien wordt het resultaat uitgewerkt in een ‘scopingnota’, het tweede officiële document in deze juridische procedure.

9 maart 2019
Einde terinzagelegging startnota

De terinzagemlegging van de startnota wordt voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. De terinzagelegging eindigt op 9 maart 2019.

9 januari 2019
Infomoment voor de buurt + start terinzagelegging startnota

Op het infomoment van woensdag 9 januari 2019 geven we meer info en stellen we de start-en procesnota van RUP Havenbelevingscentrum voor. Na een periode van 60 dagen worden alle reacties verder onderzocht en uitgewerkt. Nadien wordt het resultaat uitgewerkt in een ‘scopingnota’, het tweede officiële document in deze juridische procedure.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer