Groenplaats en omgeving

Waarom dit project?

In het bestuursakkoord 2013-2018 is de ambitie opgenomen om een sterke heropleving te realiseren van het stadscentrum rond de Grote Markt en de Groenplaats. De Groenplaats is aan vernieuwing toe: de kiosk en metrotoegang zijn niet optimaal, het plein is grijs en bomen gedijen er moeilijk. De voorbije jaren is een visie uitgewerkt voor de Groenplaats en zijn de vragen van stakeholders rondom de Groenplaats in kaart gebracht (zoals vb. Hilton, het oude postgebouw, de ondergrondse privéparking of het shoppingcenter).

Daarnaast zal gewerkt worden aan de 'Via Sinjoor', op termijn een continue wandelroute van het Centraal Station, over de Meir, tot aan de Schelde. Dit is meteen een kans om een aantal straten in de omgeving her aan te leggen en de verkeersstromen hier grondig te bekijken.

Om te zorgen dat dit gecoördineerd verloopt, neemt de stad de komende jaren de regierol op in het geheel van deze ontwikkelingen. Ze maakt hiervoor tegen het najaar van 2018 een ontwikkelingsstrategie op voor de Groenplaats en omgeving.

Wat gebeurt er?

Voor de Groenplaats zelf is een projectdefinitie en een conceptnota goedgekeurd. Dat betekent dat er uitgangspunten zijn voor de heraanleg van de Groenplaats. Deze vindt u hieronder terug.

Uit de gesprekken met stakeholders rondom de Groenplaats is gebleken dat er veel ideeën en plannen zijn. De private partners zoals bijvoorbeeld De Lijn, Hilton, Karel De Grote Hogeschool, postgebouw wensen privé initiatieven te ontwikkelen die ongetwijfeld een impact hebben op de publieke ruimte. Er wordt best een totaalvisie op het plein en de omgeving gemaakt. Tegen het najaar van 2018 maakt de stad Antwerpen een ontwikkelingsstrategie op die rekening houdt met de verschillende wensen en een fasering voor de werken voorstelt.

Uitgangspunten heraanleg Groenplaats

De Groenplaats dient heel wat gebruikers en verschillende functies tegelijkertijd te bedienen. Vandaag wordt het plein al gebruikt om te zitten, te passeren van de ene bestemming naar de andere, elkaar te ontmoeten of terrasjes te doen. Voor al deze functies zal in het nieuwe plan voldoende ruimte zijn. Ook evenementen zullen mogelijk blijven. Er komen volwaardige bomen zodat de Groenplaats meteen een stuk groener zal ogen.

Volwaardige bomen vormen een onderdeel van de nieuwe Groenplaats NP Bridging
Zicht op volwaardige bomen als onderdeel van de nieuwe Groenplaats,

Het openbaarvervoersknooppunt, de taxistandplaatsen en de toegangen tot de parking en het winkelcentrum worden in de toekomst verbeterd. Er wordt gezocht naar oplossingen om fietsen overdekt te stallen.

Het historische karakter en enkele kenmerkende waarden van de Groenplaats, zoals het standbeeld van Rubens en het zicht op de kathedraal, blijven behouden. 

Mensen verpozen en kuieren op de vernieuwde Groenplaats NP-Bridging
Mensen verpozen en kuieren op de vernieuwde Groenplaats

Wie werkt eraan mee?

Het concept voor de Groenplaats werd gemaakt door het ontwerpbureau NP-Bridging, Atelier Veldwerk, Arcadis en Moritz & Simon Architects. Zij hebben het projectgebied onderzocht en enkele beelden voorgesteld. Hun conceptplan gaat ervan uit dat de nieuwe Groenplaats met alle betrokkenen samen ontwikkeld moet worden. Veel bewoners en horeca rondom het plein leverden al ideeën en oplossingen voor het nieuwe ontwerpplan. 

Meer info

In de tijdlijn ziet u de verschillende stappen die al gezet zijn en de beslissingen.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer