Gedempte Zuiderdokken

AG VESPA, TRACTEBEL – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m. Les Eclairistes Associés & Erik De Waele

Resultaten bevraging en tafelgesprekken

Dit moment is afgelopen.

Agenda

Deel 1

  • Terugkoppeling van de enquête resultaten
  • Verder proces

Deel 2

Vijf inspirerende voorbeelden:

  • Millenium Park in Chicago, dat net zoals de Zuiderdokken voordien dienst deed als parkeerterrein maar omgevormd werd tot een kwalitatief stedelijk park waarin kunst een rode draad vormt.
  • De High Line in New York,  een schoolvoorbeeld  op vlak van hergebruik van infrastructuur en burgerinitiatief. Het integreert erfgoed op een uitstekende wijze in een hedendaags park en houdt rekening met de bestaande context.
  • Bryant Park in New York, dat in haar eenvoud een flexibel gebruik toelaat met veel mogelijkheden tot toe-eigening van de ruimte door haar gebruikers.
  • Tilla Durieux Park in Berlijn, dat door eenvoudige ingrepen zoals de creatie van een hellend grasvlak een spectrum aan nieuwe gebruiksmogelijkheden opent.
  • Superkilen in Kopenhagen, een hedendaags park met minerale ondergrond dat aandacht biedt aan alle gebruikers en gelegen is in een multiculturele wijk.

Na een toelischting van  deze voorbeelden werden ze verder besproken aan gesprekstafels:

  • Wat kunnen ze betekenen voor de Zuiderdokken?
  • Wat wil de groep meegeven als aanbeveling aan de ontwerpers?

 

Op dat moment waren vijf ontwerpteams geselecteerd om een wedstrijdontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken te maken. In iedere groep waren de kandidaat-ontwerpers vertegenwoordigd waardoor zij de sfeer van de discussie konden voelen en meteen konden luisteren naar de verzoeken van de burgers.


Resultaten

Groen is wens nummer één, met vooral bomen maar ook gras, veld, ... Toch vindt een groep dat het Tilla Durieux Park met alleen maar een grasoppervlak te hard is. Bryant Park werd wel geprezen voor het evenwicht tussen recreatief gebruik en groen, met niet alleen gras maar ook bomen. Water is zonder twijfel wens nummer twee en wel in verschillende vormen: waterpret, waterelement, doorzicht naar de Schelde en ook het opnieuw uitgraven van een of meerdere dokken. Het erfgoed en de geschiedenis van de plek werd bijna door elke groep aangehaald als een te valoriseren element (zoals in het voorbeeld van de High Line). Multifunctionaliteit, spel, sport, wandeling maar ook buurtinitiatieven en kleinschalige evenementen zijn genoemd. Kunst is eveneens een meermaals herhaalde wens met ter illustratie volgende citaat van één van de groepen: “De Zuiderdokken moeten zelf geen kunstwerk worden maar een plek voor kunst”. De wens voor een ambitieus ontwerp is duidelijk wanneer men vraagt om “geen ‘tweede prijsproject’” te realiseren.

Op sociaal vlak is er gevraagd om een toegankelijk plein te creëren als ontmoetingsplek voor iedereen. Ruimtelijk zijn er ook een aantal adviezen geformuleerd, zoals het aandachtig bekijken van de ruimte rondom het plein (de Vlaamsekaai) en de verbindingen met de wijk. Er werd eveneens verwezen naar het museum en naar de monumentaliteit van de ruimte.

Hoe werden deze resultaten opgenomen in het ontwerp?
De resultaten van participatiemomenten 1 en 2 werden zo concreet mogelijk opgenomen in de projectdefinitie. Dit uit zich voornamelijk in de nadruk die gelegd wordt op het vergroenen van de ruimte, zowel door aanplanting van bomen als met graspartijen, lage begroeiing en andere groenvormen. Daarnaast wordt de aanleg van een voetbal- en basketterrein en ruimte voor ‘urban sports’ (zoals skaten, muurklimmen en ‘street workouts’) specifiek vermeld. De projectdefinitie specificeert ook de vraag naar 2 grote speelterreinen voor verschillende leeftijden met mogelijkheid om de geapprecieerde bestaande speeltuin te behouden.

Ook informele sport- en speelruimte, zoals speelweides, multifunctioneel straatmeubilair, verschillende ondergronden en de integratie van kunst maken deel uit van de opdrachtomschrijving. De projectdefinitie vraagt om flexibiliteit om het organiseren van evenementen mogelijk te maken op de locatie, die niet alleen geschikt moet zijn voor grootschalige evenementen maar ook voor kleinere en gezellige buurtevenementen. Waterpartijen worden aangestipt met bijzondere vraag naar onderhoudsgemak. Verdere reflecties en ambities zijn weggelegd voor de integratie van erfgoed en kunst, de verbindingen met de omgeving en de relatie tussen stad, water en open groene ruimte.

Waarom werd er met bepaalde feedback geen rekening gehouden?
Het beleid koos ervoor om de vraag over het heropenen van de dokken niet op te nemen in de opdrachtomschrijving voor de geplande herinrichting van de Gedempte Zuiderdokken. Daarnaast was er voor aanvang van het participatietraject reeds beslist dat de parking ondergronds zou worden heringericht op het Kooldok en het Steendok. De ontwerpers waren wel vrij om scenario’s voor te stellen waarbij het Schippersdok in de toekomst een dok kan worden.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer