Gallifortlei

Google, Landsat/Copernicus

Nieuwe toekomst voor groene zone

De stad Antwerpen en het district Deurne zetten in op een kwalitatieve verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk Deurne Noord. Er zijn plannen voor bijkomende scholen en sportvoorzieningen. Bovendien wordt de beschikbare groene open ruimte beter ingericht om aan alle noden van de buurt te voldoen. Om deze plannen om te zetten in de praktijk, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan op.

Waarom dit project?

De stad Antwerpen en district Deurne willen de woon- en leefomgeving in de wijk Deurne Noord verbeteren. Naast ruimte voor groen volgens de richtlijnen uit het groenplan, moet er ook plaats zijn voor maatschappelijke functies zoals onderwijs en sportvoorzieningen. Het huidige groen moet maximaal behouden blijven als verbinding tussen het Bisschoppenhofpark en de Bremweide.

Vandaag worden de mogelijkheden in dit gebied bepaald volgens het gewestplan en het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Volgens deze plannen is dit gebied bestemd voor wonen, groen en recreatie. De bouw van een school en sporthal is momenteel niet mogelijk. Daarom moeten de huidige bestemmingen uitgebreid worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan of 'RUP'.

De 4 doelstellingen op een rijtje

1/ De site als strategische blauwgroene ruimte
Met deze wijziging van de bestemming wil de stad de publieke groene ruimte behouden en kwalitatief verbeteren. Daarnaast is de locatie ook belangrijk voor opvang van water uit de omgeving.

2/ De site als verdichtings- en vernieuwingslocatie
Dankzij de goede verbindingen van het openbaar vervoer, de nabijheid van groene ruimte en de grootte kan het zuidelijk deel van het gebied beter benut worden. Onderbenutte percelen worden beter ingezet en er zal meer mogelijk worden op minder ruimte.

3/ Ruimte-efficiëntie als randvoorwaarde
De stad probeert de open ruimte zo weinig mogelijk in te nemen door te pleiten voor gedeeld ruimtegebruik en de ingenomen oppervlakte van de bestaande groenzone te compenseren. Voorbeelden zijn de speelplaats binnen de openbare groene ruimte of een schoolsporthal die ook gebruikt wordt als buurtsporthal.

4/ Open en toegankelijke groene ruimte met goede verbindingen
Er moet een verbinding zijn tussen de Bremweide en de Gallifortlei. Bovendien moet een groene zone met publieke voorzieningen vlot bereikbaar zijn voor  bewoners en gebruikers. Daarom moeten er bijkomende doorsteken komen, o.a. vanuit de Ter Rivierenlaan en Bosuil.

Wat gebeurt er?

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan.

Wat is de proces- en startnota en de scopingsnota?

Een RUP start met de opmaak van een ‘proces- en startnota’. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur. Deze nota wordt afgestemd met alle partners. Zo kan de stad een weloverwogen beslissing nemen.

De nota wordt voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. Dit heet de ‘terinzagelegging’. Voor RUP Gallifortlei was dit van 20 juni tot en met 18 augustus 2018. Vervolgens wordt alle verzamelde feedback verwerkt in de 'scopingsnota', het tweede officiële document binnen de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit gaat al concreter over wat er binnen de zone van het RUP zal veranderen.

Situering plangebied

Het plangebied van RUP Gallifortlei ligt in Deurne Noord en is zo’n 5 hectare groot.

  • Het noordelijk deel is nu een hondenloopweide met centraal een private ‘samentuin’.
  • Het zuidelijk deel is een woonzone met verschillende appartementsgebouwen en enkele grootschalige detailhandelszaken, waaronder de Delhaize.
  • Ten oosten is het voetbalstadion ‘De Bosuil’ en de groene ruimte Bremweide.
  • Ten westen situeert zich een woonzorgcentrum en het Bisschoppenhofpark.
  • De site wordt begrensd door de Alfons Schneiderlaan / Jan Welterslaan in het oosten, de Ter Heydelaan in het zuiden en de Gallifortlei in het westen.
Sweco Belgium
Situering plangebied op kaart.

Tijdelijke invullingen voor de school en de sporthal

De stad heeft intussen een tijdelijke sportballon geplaatst. Enerzijds is een sportballon op de site van de Bosuil  moeten wijken als gevolg van de recente uitbreiding van de voetbalclub. Daarom werd de nieuwe constructie tijdelijk binnen het plangebied gezet. De sportballon kan dan gebruikt worden door de scholen in de omgeving en tijdelijk tegemoetkomen aan het tekort aan overdekte sportruimte in Deurne Noord.

Daarnaast heeft het Stedelijk Lyceum Lakbors een tijdelijke nieuwe locatie nodig. De vestiging van het Stedelijk Lyceum aan de Lakborslei verkeert in een slechte staat. Een renovatie- en uitbreidingsproject van de hele site werd opgestart in samenwerking met AG VESPA. Daarom moet de huidige vestiging in de Lakborslei tijdelijk op een andere locatie ondergebracht worden. Het AG Stedelijk Onderwijs voorziet een tijdelijke huisvesting met gehuurde mobiele units ter hoogte van het terrein aan de Alfons Schneiderlaan.

district Deurne
De tijdelijke sportballon op het plangebied van RUP Gallifortlei.

Meer info

Meer juridische informatie en alle juridische documenten over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer