FAB181

22 oktober 2018
Goedkeuring ontwerp RUP FAB181

Het ontwerp voor het 'RUP FAB181' werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 oktober 2018. Het gaat nu naar de deputatie van de provincie en het departement Omgeving in kader van de schorsingsprocedure.

Het RUP verschijnt allicht in januari 2019 in het Belgisch Staatsblad, waarna het officieel in voege zal treden.

1 juni - 30 juli 2018
Openbaar onderzoek

Van 1 juni tot en met 30 juli 2018 organiseerde de stad een openbaar onderzoek over het ontwerp voor 'RUP FAB181'.

In deze periode kon iedereen de plannen raadplegen en opmerkingen formuleren.

2 mei 2018
Voorlopige vaststelling 'RUP FAB181'

Op 2 mei 2018 werd het ontwerp voor het 'RUP FAB181' voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad, waarna een openbaar onderzoek over het ontwerp werd georganiseerd.

21 december 2017
Voorontwerp RUP FAB181

Op 22 december 2017 keurde het college het voorontwerp van het RUP FAB181 goed. In dit voorontwerp wordt een grafisch plan gemaakt met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota.

Voor het voorontwerp wordt een plenaire vergadering georganiseerd waarop de adviesinstanties een gemotiveerd advies uitbrengen.

september 2017
Scopingsnota FAB181

De resultaten van de raadplegingen (zowel publiek als adviesinstanties en adviesraden) worden verwerkt in de scopingsnota.

De nota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen. De nota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en  mogelijke effecten die moeten worden onderzocht, alsook de methode ervan.

12 juli 2017
Infomoment RUP FAB181

Infomoment RUP FAB181

Lees meer
11 juli 2017
Participatiemoment proces- en startnota

Op 12 juli 2017 organiseede de stad een infomarkt over RUP FAB181. Er werd een reeks informatieve panelen tentoon gesteld waarop het plangebied werd beschreven en gesitueerd, de aanleiding voor dit RUP werd geduid, de visie en bepaalde concepten werden toegelicht en de verschillende stappen met bijhorende timing uit het planproces werden meegegeven.

voorjaar - zomer 2017
Proces- en startnota

De procesnota omschrijft het volledige planningsproces. De nota groeit naarmate het proces vordert. 

De startnota beschrijft de doelstellingen van het plan. De nota wordt aangevuld met de afbakening van het gebied, de mogelijke alternatieven, de relatie met beleidsplannen en de te onderzoeken milieueffecten.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer