Ringpark Zuid

stad Antwerpen

Ringpark Zuid vormt de verbinding tussen Knoop Zuid, de wijken Zuid, Brederode, Kiel en de Tentoonstellingswijk, en gebieden in ontwikkeling zoals Nieuw Zuid en Blue Gate Antwerp. Het park creëert veilige en toegankelijke wegen voor voetgangers en fietsers en laat het openbaar vervoer en autoverkeer vlotter passeren. De omgeving van het Zuidstation kan zich ontpoppen tot een multimodaal knooppunt.

 

Waarom dit project?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams samen met u aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Het Ringpark Zuid is één van deze leefbaarheids- en overkappingsprojecten die we nu gaan realiseren. 

thumb_Ringpark Zuid-100.jpg Overdering
Ringpark Zuid combineert de gekozen ringprojecten ‘Park Knoop Zuid’ en ‘kap A12 / Jan de Voslei’ vormen samen één geheel met de herinrichting van Knoop Zuid.

De realisatie van de woonwijk Nieuw Zuid, de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp als duurzaam bedrijventerrein, maar ook de herstructurering van de site Emiel Vloorsstraat (de vroegmarkt) en campus Karel de Grote hogeschool maken van het zuid een echte buurt in volle verandering. 

Ringpark Zuid vormt de scharnier waar al deze ontwikkelingen verbonden worden voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer. Met de herinrichting van dit knooppunt en de overkapping van de A112, ontstaan er verbindingen tussen de wijken en de groenzones tussen het Kiel en Antwerpen Zuid. Zo biedt het Ringpark een antwoord op het groentekort in de omliggende wijken, creëert het nieuwe kansen voor stadsontwikkeling, zorgt het voor betere waterbuffering en stelt het de bermen open voor fietsers en voetgangers.

De aanleg van bermen langs de Ring reduceert op korte termijn de lucht- en geluidsoverlast voor de omwonenden. Daarnaast vormt het park ook een ecologische verbinding van noord naar zuid en langs de Ring. Rond dit park ontstaan kansen voor nieuwe stadsontwikkelingen zoals woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. 

Wat gebeurt er?

Vandaag gaan alle partners samen op zoek naar een ontwerpteam voor de inrichting van het Ringpark Zuid en Knoop Zuid. De toekomstige ontwerpers werken verder op de plannen voor de herinrichting van Knoop Zuid, het landschapsontwerp voor dit hele gebied en de concepten die Team Zuid samen met u heeft uitgetekend voor de overkapping van de A12 ter hoogte van de Kolonel Silvertopstraat en Park Knoop Zuid.  

In de loop van 2018 en 2019 werd via herhalend ontwerpend onderzoek samen met partners uit het Toekomstverbond (Team Intendant, Ringland, Stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer) gezocht naar de beste oplossingen voor het ontwarren van de vele verkeersaansluitingen in dit gebied.

Ondertussen studeren de overheden, de intendant en de burgerbewegingen verder op de toekomstige doorstroming op het zuidelijk deel van de Ring. Hiermee worden de fundamenten gelegd voor toekomstige overkapping op dit deel van de Ring.

Overkapping A12 aan het Kiel

Ter hoogte van het Kiel duikt de A12 onder de grond om weer bovengronds te komen aan de Silvertoptorens. Aangezien de op- en afritten van de A12 zullen verhuizen naar de nieuwe Knoop Zuid, ontstaat de mogelijkheid om ook hier de A12 te verlagen en te overkappen. Zo legt deze kap een verbinding tussen de Tentoonstellingswijk en het Zuid naar het Kiel. Op en langs de overkapping ontstaat ruimte voor sport, spel en volkstuinen, maar ook voor bijkomende woningen en voorzieningen.

Van Knoop Zuid naar Park Knoop Zuid

Met de heraanleg van Knoop Zuid wordt deze efficiënter, veiliger en neemt deze minder plaats in beslag. Zo wordt de huidige Singel verlegd achter het nieuwe justitiepaleis met een nieuwe aansluiting op de Scheldekaaien. Een nieuwe verbindingsweg doorheen de knoop zorgt voor een vlotte verbinding tussen de stad, de Ring, de Singel en de A12. Fietsers en voetgangers krijgen hun eigen verbinding doorheen de knoop, los van het autoverkeer en mogelijke op- en afritten.

Met de herinrichting komt er ruimte vrij voor een publiek toegankelijk park ‘Park Knoop Zuid’ dat ontworpen is als een heuvellandschap om de impact van geluid en lucht te verminderen.  In afwachting – en ter voorbereiding – van een volgende fase van de overkapping zorgt de inrichting van de bermen voor het verminderen de geluidsoverlast en de luchtvervuiling in de onmiddellijke omgeving van de Ring. Ze leggen een ecologische verbinding tussen de grote parken en de waardevolle natuurgebieden en hebben een belangrijke functie in de waterhuishouding van de stad. In dit park is er ruimte voor spel en sport voor de buurt, maar ook voor natuur en water.

Vervoersknooppunt

Ringpark Zuid is door de aanwezigheid van het station Antwerpen Zuid en enkele belangrijke tram- en fietsassen op vele manieren bereikbaar. Het Ringpark wordt dan ook een belangrijk knooppunt voor voetgangers, fietsers, het openbaarvervoer en automobilisten.

Bij de herinrichting van de Kolonel Silvertopstraat zal het openbaar vervoer een belangrijke plek krijgen. Het autoverkeer, samen met de op- en afritten van de A12, verhuist naar de westelijke kant van de straat.  De middenberm en de andere kant van de straat is voorbehouden voor het openbaar vervoer, voetgangers en fietsers. Door deze asymmetrische inrichting kan het station Antwerpen Zuid uitgroeien tot een nieuw openbaar vervoersknooppunt.

Volgende stappen:

  1. Aanstellen ontwerpteam: mini-competitie onder de teams uit de vorige fase, onder leiding van de intendant.
  2. Voorontwerp: vastleggen grote lijnen toekomstige inrichting Ringpark Zuid, zoals de ligging van een fietspad, de herinrichting van de verkeersknoop en de aansluitingen op het openbaar vervoer of een ecologische verbinding.
  3. Deelprojecten: welke deelprojecten zijn nu al realiseerbaar met het beschikbare budget.
  4. Definitief ontwerp: uitwerking van het voorontwerp naar een uitvoerbaar plan.
  5. Uitvoering infrastructuurwerken aan Knoop Zuid, bouw van de overkapping A12 aan het Kiel en de inrichting van het park.

Wat met Knoop Zuid?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor de herinrichting van de weginfrastructuur op Knoop zuid en de overkapping van de A12 ter hoogte van het Kiel. Door een nauwe samenwerking tussen de intendant, de overheden en de burgerbewegingen, wordt het op- en afrittencomplex aan Knoop Zuid verder uitgewerkt.  

Het toekomstige ontwerpteam zal voor de inrichting van Ringpark Zuid nauw samenwerken met het studieteam, de ingenieurs of de ontwerpers bij AWV en de Stad Antwerpen.  Zo worden de ontwerpen voor  de onderliggende infrastructuur en de bovenliggende inrichting maximaal op elkaar afgestemd.

Zowel aan de kant van het Kiel als op het Zuid, geeft Ringpark Zuid de kans om de huidige wijken een levendige nieuwe rand te geven die uitkijkt over het park. 

Wie werkt er aan mee?

Het concept is uitgetekend door Team Zuid, dit team bestaan uit AGENCE TER – TVK – ARCADIS –UAntwerpen, INTERBORO . Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Zuid om samen tot dit resultaat te komen. 

In de loop van 2018 en 2019 werd via herhalend ontwerpend onderzoek samen met partners uit het Toekomstverbond (Team Intendant, Ringland, Stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer) gezocht naar nieuwe oplossingen voor het ontwarren van de vele verkeersaansluitingen in dit gebied.

Uw stem in het ontwerp

In het najaar van 2020 gaat er een nieuw ontwerpteam aan de slag om de huidige concepten verder uit te werken naar uitvoerbare plannen. Net zoals bij 'Over de Ring' bent u, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte expert in dit gebied en zal het ontwerpteam opnieuw uw hulp inroepen. 
 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer