Ringpark Noordkasteel

stad Antwerpen

Het Noordkasteel is een verborgen parel tussen de stad en de havenwaar Antwerpenaren zich in de zomer komen ontspannen. De werken aan de Oosterweelverbinding zijn een unieke kans om dit gebied in te richten als een groengebied voor de stad. Ook het historische erfgoed, zoals de oudste SAMGA-silo, de Hogere Zeevaartschool en het Oosterweelkerkje krijgen een plek in dit nieuwe park.

thumb_Ringpark Noordkasteel gebied-100.jpg Overdering
Ringpark Noordkasteel is de verdere uitwerking van het gekozen ringproject ‘Oosterweelknoop’.

 

 

De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond dankzij een nieuwe oeververbinding die zo veel mogelijk ondergronds loopt. Aan het Noordkasteel wordt hiervoor een nieuw op- en afrittencomplex, de Oosterweelknoop, aangelegd. Deze knoop verbindt de Scheldetunnel via de kanaaltunnels met de Ring. Door deze knoop deels te overkappen maken we ruimte voor een nieuw park: het Ringpark Noordkasteel.

Waarom dit project?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams samen met u aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Het Ringpark Noordkasteel is één van deze leefbaarheids- en overkappingsprojecten die we nu gaan realiseren.

Mogelijkheden voor het Ringpark Noordkasteel uitgetekend door Team Noord. | Team Noord

Door dit park wordt het gebied aan het Noordkasteel en de meer stedelijke zone rond de SAMGA-silo een groengebied voor alle Antwerpenaren.  Nieuwe fietsverbindingen naar het Droogdokkenpark en het Eilandje maken het park gemakkelijk bereikbaar.

Wat gebeurt er?

Vandaag werken alle partners samen aan een projectdefinitie voor de inrichting van het Ringpark Noordkasteel. In een projectdefinitie staan alle voorwaarden waaraan een ontwerp moet voldoen. Deze projectdefinitie is gebaseerd op de concepten die Team Noord in nauw overleg met de buurt heeft uitgetekend voor de Oosterweelknoop. 

Ook de nieuwe verkeersafwikkeling die de intendant, de overheden en de burgerbewegingen samen hebben uitgewerkt, worden hierin opgenomen.  Hierdoor kan er een groter deel van de knoop overkapt worden, blijft er meer natuurgebied behouden en kan het historisch meest waardevolle deel van drie SAMGA-silo’s behouden blijven. 

Volgende stappen:

  1. Aanstellen ontwerpteam: mini-competitie onder de teams uit de vorige fase, onder leiding van de intendant.
  2. Voorontwerp: vastleggen grote lijnen toekomstige inrichting, zoals de ligging van een fietspad, een speeltuin of een ecologische verbinding.
  3. Uitvoering werken Oosterweel en de bouw van de overkapping.
  4. Definitief ontwerp: uitwerking van het voorontwerp naar een uitvoerbaar plan na de realisatie van dit deel van de Oosterweelverbinding.

Voor het SAMGA-gebouw onderzoeken de stad en AG VESPA wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe stedelijke invulling van de site die rekening houdt met het historische karakter van de graansilo. 

SAMGA-site

In 1895 bouwde de Société Anonyme des Magasins à Grains d’Anvers, kortweg SAMGA, aan het Amerikadok het eerste silogebouw voor de opslag van granen. In 1939 kwam er een tweede gebouw bij en tenslotte werd in 1975 nog een derde volume aan de zijkant van het eerste gebouw toegevoegd. Door hun omvang zijn deze industriële gebouwen zeer beeldbepalend op deze plek. Het oudste silogebouw uit 1895 blijft bewaard en zal een nieuwe invulling krijgen.

thumb_SAMGA_DSC_0026 stad Antwerpen
Het oudste silogebouw uit 1895 blijft bewaard en zal een nieuwe invulling krijgen.

Wat met de Oosterweelverbinding?

In het originele ontwerp voor de Oosterweelknoop,  het op- en afrittencomplex aan het Noordkasteel, verdween een groot deel van het natuurgebied, samen met de iconische SAMGA-site. Door een nauwe samenwerking tussen de intendant, de overheden en de burgerbewegingen, werd de Oosterweelknoop verder uitgewerkt en kan het ontwerpteam het nieuwe groengebied langs de Ring verder uittekenen. 

Eerst bouwt Lantis de Oosterweelverbinding en de overkapping ter hoogte van het Noordkasteel. Nadien wordt de kap ingericht als een groen park. Het gekozen ontwerpteam zal hiervoor samenwerken met het studieteam, de ingenieurs of de ontwerpers bij Lantis.  Zo worden de ontwerpen voor  de onderliggende infrastructuur en de bovenliggende inrichting maximaal op elkaar afgestemd.

Wie werkt er aan mee?

Het concept is uitgetekend door Team Noord, dit team bestaat uit BUUR – LATZ – S333 – GREISCH – LEVUUR. Het ontwerpteam ging  tussen september 2017 en mei 2018 in overleg met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Noord om samen tot dit resultaat te komen. 

In de loop van 2019 hebben het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer, het Havenbedrijf, de stad Antwerpen en Lantis, in samenspraak met de burgerbewegingen en de intendant, de onderliggende infrastructuur verder uitgewerkt om de Oosterweelknoop te optimaliseren en een zo groot mogelijke kap over de Ring te realiseren.

Uw stem in het ontwerp

In 2020 gaat er een nieuw ontwerpteam aan de slag om de huidige concepten verder uit te werken naar uitvoerbare plannen. Net zoals bij Over de Ring bent u, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte expert in dit gebied en zal het ontwerpteam opnieuw uw hulp inroepen. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer