Ringpark Groenendaal

De huidige Groenendaallaan, tussen Luchtbal en Merksem, is een verbinding voor autoverkeer en openbaar vervoer waar station Luchtbal een ongezellige treinhalte is langs het geraas van de Ring. Door op deze plek de Ring te verlagen en te overkappen, kan een nieuw uitgestrekt park de groene verbinding maken tussen beide wijken en kan het station ontpoppen tot een echt mobiliteitsknooppunt.

 

Waarom dit project?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams samen met u aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Het Ringpark Groenendaal is een van die leefbaarheids- en overkappingsprojecten dat we nu gaan realiseren.

thumb_2 ID-KIT cluster GROENENDAAL_update 191113.png
Ringpark Groenendaal combineert de gekozen ringprojecten ‘Groene overkapping ter hoogte van Station Luchtbal’ en ‘Bermenlandschap langs een verlaagde Ring in het noorden’.

Ter hoogte van Station Luchtbal en de Groenendaallaan zorgt een groene overkapping voor een nieuwe uitgestrekte parkverbinding tussen Merksem en Luchtbal. Het park maakt een veilige en comfortabele verbinding voor fietsers en voetgangers, maar zorgt ook voor een goede doorstroming van het openbaar vervoer. Daarnaast vormt het park ook een ecologische verbinding van noord naar zuid. Rond dit park ontstaan kansen voor nieuwe stadsontwikkelingen zoals woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. 

Omwille van de veiligheid zijn er nog openingen in de overkapping nodig. Het is aan de toekomstige ontwerpers om die mee in te passen in het park. Team Noord had hier het concept van de ‘stadsserre’ voorgesteld. De wanden van de serre werken als schouwen die de vervuilde lucht de hoogte instuwen, weg van de wijken.

Het park op de overkapping loopt aan beide kanten van de Ring verder door langs de bermen van de snelweg tot aan het knooppunt Antwerpen Noord. In dit park is er ruimte voor spel en sport voor de buurt, maar ook voor natuur en water.

Met de bouw van de Oosterweelverbinding komt de snelweg hier een pak lager te liggen en worden de huidige bermen hoger. Zo reduceren ze op korte termijn de lucht- en geluidsoverlast voor de omwonenden én zorgen ze ervoor dat dit deel in een latere fase kan overkapt worden. 

Wat gebeurt er?

Vandaag werken alle partners samen aan een projectdefinitie voor de inrichting van het Ringpark Groenendaal. In een projectdefinitie staan alle voorwaarden waaraan een ontwerp moet voldoen. Die projectdefinitie is gebaseerd op de concepten die Team Noord samen met u heeft uitgetekend voor het bermenlandschap langs de verlaagde Ring en de groene overkapping.  Ondertussen werken de overheden, de intendant en de burgerbewegingen verder aan de optimalisatie van het op- en afrittencomplex en de Groenendaallaan. Ook die plannen maken deel uit van de projectdefinitie.

Volgende stappen:

  • Aanstellen ontwerpteam: wedstrijd onder de teams uit de vorige fase, onder leiding van de intendant.
  • Voorontwerp: vastleggen grote lijnen toekomstige inrichting, zoals de ligging van een fietspad, een speeltuin of een ecologische verbinding.
  • Uitvoering werken Oosterweel en de bouw van de overkapping.
  • Definitief ontwerp: uitwerking van het voorontwerp naar een uitvoerbaar plan na de realisatie van dit deel van de Oosterweelverbinding.

Wat met de Oosterweelverbinding?

Eerst bouwt Lantis de Oosterweelverbinding en de overkapping ter hoogte van het station Luchtbal. Door een nauwe samenwerking tussen de intendant, de overheden en de burgerbewegingen, wordt het op- en afrittencomplex aan de Groenendaallaan verder uitgewerkt en kan het toekomstige ontwerpteam het nieuwe groengebied op en langs de Ring verder uittekenen. 

Nadien wordt de kap, samen met de bermen, ingericht als park en nieuwe verbinding over de Ring. Langs de kant van Merksem geeft dat nieuwe park de kans om de huidige wijken een levendige nieuwe rand te geven die uitkijkt over het park. Het gekozen ontwerpteam zal daarvoor samenwerken met het studieteam, de ingenieurs en de ontwerpers bij Lantis.  Zo worden de ontwerpen voor  de onderliggende infrastructuur en de bovenliggende inrichting maximaal op elkaar afgestemd.

Wie werkt er aan mee?

Het concept is uitgetekend door Team Noord. Dat team bestaat uit BUUR – LATZ – S333 – GREISCH – LEVUUR. Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Noord om samen tot dit resultaat te komen. 

In de loop van 2019 werkten stad Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer en Lantis, in samenspraak met de burgerbewegingen en de intendant, de onderliggende infrastructuur verder uit om de kap op deze locatie te optimaliseren voor alle gebruikers.

Uw stem in het ontwerp

In de tweede helft van 2020 gaat er een nieuw ontwerpteam aan de slag om de huidige concepten verder uit te werken naar uitvoerbare plannen. Net zoals bij Over de Ring bent u, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte expert in dit gebied en zal het ontwerpteam opnieuw uw hulp inroepen. 
 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer