Ringpark Groene Vesten

stad Antwerpen

Ringpark Groene Vesten rijgt de wijken langs de beide kanten van de Ring aan elkaar.

 

De groene ruimtes aan beide kanten van de Ring huisvesten een grote diversiteit aan planten, struiken, bomen en kleine dieren. Vandaag zijn deze gebieden vooral gericht naar het verkeer op de Ring. Met het Ringpark Groene Vesten zorgen we ervoor dat ditgebied, zo’n 450 voetbalvelden groot, een echt park voor de stad word met minder lawaai en een betere luchtkwaliteit voor de omgeving.. Een eerste stap naar een toekomstige overkapping.

Het ontwerpteam BUUR-Latz-Greisch-S333 gaat de komende jaren aan de slag met dit park. Net zoals bij ‘Over de Ring’ gaat het ontwerpteam bij hun voorbereidingen nauw samenwerken met de buurten, wijken en gebruikers. 

Waarom dit project?

Met dit Ringpark willen we al belangrijke positieve effecten genereren voor de leefbaarheid in de naburige wijken.

De groene plekken die er vandaag zijn, liggen erg verspreid en worden sterk beïnvloed door de aanwezigheid van de snelweg. Het zijn eerder bufferzones dan gebieden waar je actief kan gaan wandelen, spelen of verblijven. Achter deze zones liggen wijken die kampen met een tekort aan groen, gebrek aan verbondenheid en overlast van de snelweg.Wijken die vandaag met hun rug naar de Ring liggen, kunnen een nieuw zicht krijgen op het park.

Het toekomstige Ringpark Groene Vesten bouwt aan een groen en aaneengesloten landschap, aan één groot park dat ruimte biedt voor de stad en de achterliggende buurten. Een park dat de biodiversiteit versterkt, maatregelen treft tegen lucht- en geluidsverontreiniging en meer ruimte geeft aan groen en water in de Ringzone.

Het volledige gebied van Ringpark Groene Vesten aangeduid op kaart, het gebied loopt van aan de Kolonel Silvertonstraat in het zuiden tot aan het Rivierenhof in het oosten, en dit aan beide kanten van de Ring. Stad Antwerpen
Het volledige gebied van Ringpark Groene Vesten aangeduid op kaart, het gebied loopt van aan de Kolonel Silvertonstraat in het zuiden tot aan het Rivierenhof in het oosten, en dit aan beide kanten van de Ring.

Om de continuïteit te garanderen, wordt steeds afgestemd met de aangrenzende clusters. Bij Ringpark Groene Vesten zijn dat de Ringparken het Schijn en Zuid.

Is het nuttig om hierin te investeren als er straks een overkapping komt?

Het doel voor de zuidelijke Ring is om het doorgaand en stadsregionaal verkeer van elkaar te scheiden. Hoe we dit gaan organiseren en hoe dit er op het terrein zal uitzien is vandaag nog niet gekend. Hierdoor is een overkapping nog niet mogelijk. 

Om de zuidelijke Ring (van knoop Zuid tot en met de knoop met de E313) te kunnen overkappen, is een grondige herinrichting van de autosnelweg noodzakelijk: de Ring moet veiliger én vlotter worden. Er moet een goede balans gevonden worden tussen ruimtelijke kwaliteit (bestaand en nieuw groen, afstand tot woningen ...) en de robuustheid van het verkeerssysteem (bepaling van de breedte van de vernieuwde snelweg). De invoering van dit nieuwe systeem zal pas kunnen als de werken in het noorden afgerond zijn.

Om in de tussentijd zoveel mogelijk impact te creëren, proberen we de maatregelen zo dicht mogelijk bij de bronnen van vervuiling of verontreiniging te plaatsen: de Ring, de dwarsverbindingen of de Singel. Tegelijkertijd proberen we zoveel mogelijk maatregelen op de definitieve locatie uit te voeren, zodat we ze niet moeten afbreken bij een latere overkapping.

Als het niet mogelijk is om een maatregel op de definitieve locatie te plaatsen, proberen we de verloren kosten te beperken door materialen en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken.

Volgende stappen?

  • Opmaak van landschapsontwerp: vastleggen grote lijnen toekomstige inrichting, zoals de keuze van de geluidsmaatregelen, de ligging van een fietspad, een speeltuin of een ecologische verbinding.
  • Deelprojecten voorontwerp: welke deelprojecten zijn nu al realiseerbaar met het beschikbare budget en opmaak van een voorontwerp.
  • Definitief ontwerp: uitwerking van de deelprojecten voorontwerp naar een uitvoerbaar plan.
  • Realisatie deelprojecten.

Wie werkt er aan mee?

Alle vijf de ontwerpteams uit ‘Over de Ring’ werden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de uitwerking van het Ringpark Groene Vesten.   Het team BUUR-Latz-Greisch-S333 is begin januari aangesteld om de concepten uit de vorige fase verder uit te werken tot een landschapsontwerp voor het hele gebied.

De concepten voor dit Ringpark zijn uitgetekend door Team Zuidoost, dat bestaat uit STUDIO PAOLA VIGANO – MAARCH – GRAFTON ARCHITECTS – ANTWERPEN AAN ‘T WOORD, en door Team Zuid, bestaande uit AGENCE TER – TVK – ARCADIS –UAntwerpen. Beide ontwerpteams hebben tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit segmenten Zuidoost en Zuid om samen tot dit resultaat te komen. 

Uw stem in het ontwerp

In 2020 gaat het nieuwe ontwerpteam aan de slag om voor het hele gebied een landschapsontwerp uit te werken. Net zoals bij Over de Ring bent u, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte experten van uw buurt en zal het ontwerpteam opnieuw uw hulp inroepen. 

Wat ging eraan vooraf?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams samen met u aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Het Ringpark Groene Vesten is één van de 8 projectcluster van leefbaarheidsprojecten die we nu gaan realiseren.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer