De Grote Verbinding

stad Antwerpen

In de komende jaren zal de meest ambitieuze bouwwerf in Noordwest-Europa aan de Schelde liggen. Antwerpen bouwt aan haar internationale reputatie als stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s onder de grond. Zo zorgen we voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen, schonere lucht en verbinden we bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring.

 

Waarom dit project?

De stad en de haven zijn een belangrijk knooppunt voor de vele bedrijven en ondernemers die hier actief zijn. Niet alleen binnen Antwerpen zelf, maar ook binnen België en binnen Europa. Een goede bereikbaarheid waar verplaatsingen slim en vlot kunnen gebeuren zijn hiervoor cruciaal. De stad trekt ook vele bewoners, bezoekers en werknemers aan.  Voor hen is een leefbare en gezonde stad erg belangrijk.

  • De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond en zorgt zo voor een betere mobiliteit. Antwerpen en zijn haven kunnen op die manier een motor blijven voor de Vlaamse en Europese economie. 
  • De overkapping van de Ring stuurt het auto- en vrachtverkeer onder de grond. Zo komt er bovengronds ruimte vrij om goed te leven, met volop groen en schonere lucht. 
  • Een reeks doordachte ingrepen op het vlak van mobiliteit, groen en ruimtelijke inrichting verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring. Zo wordt de stad een hechte metropool.

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams samen met u aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Dit deden ze samen met heel wat Antwerpenaren, stakeholders en partners, waaronder de Vlaamse overheid, de stad, de haven, de burgerbewegingen, Lantis en de intendant. Hieruit zijn 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd, goed voor een bedrag van 1,250 miljard euro. Samen vormen deze projecten zeven Ringparken en een Scheldebrug. Deze parken, de brug en de Oosterweelverbinding worden de komende jaren verder uitgetekend en gebouwd. Het volledige toekomstproject kreeg de toepasselijke naam ‘De Grote Verbinding’.

Locatie van de zeven Ringparken en de Scheldebrug langs de Antwerpse Ring.
Locatie van de zeven Ringparken en de Scheldebrug langs de Antwerpse Ring.

Wat gebeurt er?

Vandaag werken alle partners samen aan de projectdefinities voor de inrichting van de Ringparken en de bouw van de Scheldebrug. In een projectdefinitie staan alle voorwaarden waaraan een ontwerp moet voldoen. Deze projectdefinities zijn gebaseerd op de concepten die de Teams van  Over de Ring samen met u hebben uitgetekend voor de leefbaarheids- en overkappingsprojecten.  

De Oosterweelverbinding

De werken voor Oosterweel vormen één geheel met de Ringparken die in deze zones voorzien zijn. Zo werken de overheden, de intendant en de burgerbewegingen verder aan de optimalisatie van de plannen voor een optimale aansluiting van de snelweg op het omliggende wegennetwerk.  Of worden in de reeds lopende werken de fundamenten voor de Ringparken nu al mee uitgevoerd. Ook deze plannen maken deel uit van de projectdefinities.

Alles over de werken Oosterweel kan u hier terugvinden.

Overkapping van de Ring

In de loop van 2020 starten de ontwerpteams aan de uitwerking van de zeven Ringparken en de Scheldebrug naar uitvoerbare plannen. Afhankelijk van de locatie van het Ringpark, volgt de inrichting van de kappen en bermen na de bouw van de Oosterweelverbinding. De ontwerpteams werken nauw samen met de studieteams en de ingenieurs om de ontwerpen voor  de onderliggende infrastructuur en de bovenliggende inrichting maximaal op elkaar af te stemmen.

Omwille van de veiligheid zijn er nog openingen in de overkappingen nodig. Het is aan de toekomstige ontwerpers om deze mee in te passen in de Ringparken met zo weinig mogelijk impact voor de wijken errond. 

Daar waar er vandaag nog geen overkapping kan komen, zorgen slimme ingrepen ervoor om het geluid van de Ring te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Op deze ingrepen kan er in de toekomst worden voortgebouwd voor het verder overkappen van de Ring. Zo bieden ze op korte termijn al een antwoord op het groentekort in de omliggende wijken, zorgen voor een betere waterbuffering, maken nieuwe ecologische verbindingen en openen het reeds bestaande groen voor zowel fietsers als voetgangers.

Eén geheel

Groene overkappingen zorgen voor nieuwe uitgestrekte parkverbinding tussen wijken die vandaag met hun rug naar elkaar en naar de Ring gekeerd staan. De parken maken een nieuwe, veilige en comfortabele verbinding voor fietsers en voetgangers. Rond dit park ontstaan kansen voor nieuwe stadsontwikkelingen zoals woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. 

Wie werkt er aan mee?

Deze grootse plannen lukken enkel als iedereen er de schouders onder zet. De afgelopen jaren hebben de stad, de haven, de burgerbewegingen, Lantis (het vroegere BAM) en andere partners samen met de intendant voor de Oosterweelverbinding de plannen vormgegeven. 

Uw stem in het ontwerp

In 2020 gaan de nieuwe ontwerpteams aan de slag om de huidige concepten uit te werken naar uitvoerbare plannen voor de zeven Ringparken en de Scheldebrug. Net zoals bij Over de Ring bent u, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte experten van jullie buurt en zullen de ontwerpteams opnieuw uw hulp inroepen. 

Talent gezocht

De Grote Verbinding heeft alle mogelijke talenten en handen nodig. Zoveel mogelijk Antwerps talent mee laten bouwen, daar gaan we voor. Samen met de partners zorgen we voor de juiste opleidingskansen, het spotten van talent en de begeleiding vanuit de schoolbanken naar deze ambitieuze bouwwerf.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer