CUTLER

www.woodmonkey.be

Sensoren sprokkelen informatie om het beleid bij te sturen

Antwerpen is een stad aan het water. Zoals in elke watergebonden stad, is ook in Antwerpen de stedelijke ontwikkeling hiermee onlosmakelijk verbonden. CUTLER (Coastal Urban development Through the LEnses of Resiliency) is een Europees project dat inzet op een veerkrachtige stadsontwikkeling in watergebonden gebieden.

Waarom dit project?

Bij stedelijke ontwikkeling in watergebonden gebieden moet een evenwicht gevonden worden tussen economische groei, omgevings- en milieukwaliteit en een gezonde sociale samenhang. Dit hangt nauw samen met de ‘stedelijke veerkracht’. Dit is het vermogen van een stad om zich aan te passen aan snel veranderende omstandigheden en toch te blijven groeien. De bedoeling van het project is om de beleidsplannen te baseren en bij te sturen op basis van ‘big data’ (harde gegevens). Hierdoor gebeurt de beleidsvorming op basis van objectieve data in plaats van op intuïtie.

Wat gebeurt er?

Binnen het project ligt de focus op het gebruik van ‘harde gegevens’ afkomstig uit o.a. een netwerk van sensoren, demografische gegevens, statistische informatie en informatie aangeleverd door gebruikers en burgers. Deze gegevens zullen worden gebruikt om het stadsbestuur te informeren, te adviseren, aanbevelingen op te volgen, te evalueren en zo nodig te herzien.

Elke deelnemende stad in het project legt haar eigen accenten. Antwerpen wendt het CUTLER-project aan om het waterbeleid van de stad op te volgen en indien nodig bij te sturen. Dit waterbeleid vertaalt zich in het Waterplan, een belangrijk beleidsinstrument van de stad Antwerpen dat water in de stad opnieuw een plek wil geven. Het gaat hierbij niet enkel over wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Water maakt een stad ook mooier, aangenamer en koeler in de zomer.

Ook op straatniveau wil de stad meer groen en ruimte om water te bufferen. Daarom zullen er in Antwerpen acht piloot-tuinstraten gerealiseerd worden. In de riool van de Lange Ridderstraat, een van de acht toekomstige tuinstraten in Antwerpen, werd een sensor aangebracht die realtime gegevens oplevert in een online tool. Deze sensor verzamelt informatie over het waterpeil in de riool. Na de heraanleg tot tuinstraat zal uit de gegevens opgemaakt kunnen worden in hoeverre de heraanleg heeft geleid tot minder water in de riool doordat meer water gebufferd wordt op straatniveau. Dit kan nuttige informatie zijn voor de heraanleg van de tuinstraten van de toekomst.

Wie werkt er aan mee?

Binnen het CUTLER-project is de stad Antwerpen een van de vier pilootsteden, samen met de Griekse stad Thessaloniki, de Turkse stad Antalya en het Ierse graafschap Cork County. De vier pilootsteden werken samen binnen een consortium van 7 onderzoeksinstellingen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van de Europese Commissie via het Horizon 2020-programma.

Meer informatie 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer