Contactzone Noorderlaan

stad Antwerpen
Eind 2020
Voorlopige timing goedkeuring definitief RUP

Nadat de input uit het openbaar onderzoek is verwerkt volgt het definitieve ontwerp van het RUP. De ambitie is om het RUP eind 2020 definitief vast te stellen.

12 maart 2020
Infomoment contactzone Noorderlaan

De stad wil de nieuwe toekomst voor contactzone Noorderlaan versterken. Daarom maakt het een zogenaamd 'ruimtelijk uitvoeringsplan' op. Meer informatie hierover kreeg u tijdens het infomoment over de Contactzone Noorderlaan op donderdag 12 maart, doorlopend tussen 16 uur en 19 uur in BLOC 2030.

Lees meer
17 februari tot en met 16 april 2020
Openbaar onderzoek RUP

Het openbaar onderzoek loopt van 17 februari tot en met 16 april. Na de verwerking van eventuele bezwaarschriften kan het RUP definitief goedgekeurd worden.

januari 2020
Voorlopige vaststelling ontwerp RUP

Vooraleer het ontwerp RUP in openbaar onderzoek kan gaan, wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door het college en de gemeenteraad.

Zomer 2018
Goedkeuring voorontwerp RUP

Het RUP omvat een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan. Eerst wordt een voorontwerp opgemaakt. Voor dit RUP wordt dat voorontwerp goegekeurd door het college in juli 2018. De volgende stap is de voorlopige vaststelling van het ontwerp, waarmee de stad in openbaar onderzoek gaat.

Januari - februari 2017
Terinzagelegging kennisgevingsnota plan-MER

De kennisgevingsnota is de eerste juridische stap in de opmaak van een plan-MER. Van 17 januari tot en met 15 februari 2017 wordt de kennisgeving ter inzage gelegd, zodat iedereen erop kan reageren.

In een volgende fase worden alle opmerkingen en suggesties van burgers en administraties verwerkt tot richtlijnen. Die richtlijnen zijn het vertrekpunt voor het definitieve milieueffectenrapport (MER).  

In de laatste fase van de plan-MER wordt het effectieve milieueffectenrapport opgesteld. De conclusies uit de goedgekeurde plan-MER worden meegenomen bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

December 2016
Onderzoek naar de milieueffecten

De stad geeft studiebureau Sweco de opdracht om naast het ruimtelijk uitvoeringsplan ook een plan-MER uit te werken. Dat is een juridisch rapport dat de gevolgen onderzoekt van een project voor mens en milieu. Zo kan de stad weloverwogen beslissen over toekomstige ontwikkelingen in het gebied. 

Wat en hoe er juist wordt onderzocht, wordt neergeschreven in de kennisgevingsnota. Dit is het startdocument van de MER-procedure. Nadat de stad uitsluitsel heeft van de dienst MER van de Vlaamse overheid, wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan verder opgemaakt.

Juni 2016
Infomoment toelichting richtnota RUP

Midden juni 2016 geeft de stad een update en meer inspiratie in het kader van de plannen voor deze zone tijdens een overleg in de gebouwen van de brandweer.

Lees meer
Mei 2016
Goedkeuring richtnota RUP

In mei 2016 wordt de richtnota voor RUP Contactzone Noorderlaan goedgekeurd. Een richtnota zet de algemene doelstellingen voor het gebied uiteen en bepaalt de algemene visie waarbinnen alle toekomstige veranderingen moeten plaatsvinden. In deze fase wordt al heel wat studie- en ontwerpwerk verricht en overleg gepleegd met alle betrokkenen.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer