Beoordelingskader voor milieukwaliteit

Stad Antwerpen

Beoordelingskader voor scholen en kinderdagverblijven houdt rekening met luchtkwaliteit en geluidshinder.

Bij het vergunnen van scholen en kinderdagverblijven van minstens 9 opvangplaatsen zal de stad Antwerpen gebruik maken van een beoordelingskader dat rekening houdt met luchtvervuiling en geluidshinder.

Waarom dit project?

Het aantal kinderen in de stad neemt toe. Daarom zijn er steeds meer scholen en kinderdagverblijven nodig. Omdat kinderen en jongeren extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging en geluidshinder, werkte de stad Antwerpen een beoordelingskader uit dat gebruikt wordt bij de adviesverlening voor de bouw, inrichting of capaciteitsuitbreiding van scholen en kinderdagverblijven. Nieuwe scholen en kinderdagverblijven worden niet meer toegelaten in zones met hoge luchtverontreiniging of veel omgevingslawaai. In zones waar de concentraties in de buurt van de norm liggen worden in de vergunning extra milderende maatregelen opgelegd. Ook bij uitbreiding van bestaande scholen en kinderdagverblijven zullen milieucriteria meespelen in de beoordeling van de vergunningsaanvraag.

Wat gebeurt er?

Bij een aanvraag voor de bouw, inrichting of uitbreiding van een school of kinderdagverblijf, wordt er rekening gehouden met de luchtkwaliteit en de geluidshinder op de plaats waar het gebouw zich bevindt of gebouwd zou worden.

Beoordeling luchtkwaliteit

De concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht is een belangrijke indicator voor luchtverontreiniging. Zowel de Europese Unie als de Wereldgezondheidsorganisatie hanteren dezelfde jaargemiddelde grenswaarde van 40 μg/m³. De beoordeling van een geselecteerde locatie gebeurt op basis van de gemodelleerde NO2-kaart van 2020 (zie Media & Nieuws). Er wordt nagegaan of bijkomende maatregelen zoals de plaatsing van ventilatie- of filtersystemen kunnen zorgen voor verbetering.

Tabel beoordelingskader luchtkwaliteit scholen en kinderopvang Stad Antwerpen
Beoordelingskader tabel luchtkwaliteit

Beoordeling geluidshinder

De beoordeling van geluidshinder vertrekt van twee uitgangspunten:

  •  van een kwalitatieve leefomgeving is sprake als Lden lager is dan 60 dB(A);
  •  vanaf een Lden van 70 dB is het geluidsklimaat onaanvaardbaar.

De beoordeling van een geselecteerde locatie gebeurt op basis van de meest recente geluidskaart met de geaccumuleerde geluidsbelasting voor alle bronnen (Lden totaal). U vindt deze bij Media & Nieuws.

Tabel beoordelingskader geluidshinder scholen en kinderopvang Stad Antwerpen
Beoordelingskader tabel geluidshinder

Milderende maatregelen

Van bij de ontwerpfase van een gebouw moet rekening gehouden worden met ingrepen die de blootstelling aan luchtverontreiniging of geluidshinder kunnen voorkomen of beperken. Mogelijke maatregelen zijn aanpassingen aan het ontwerp van de gebouwen zoals de meest gebruikte klaslokalen aan de verkeersluwe kant situeren en bouwtechnische ingrepen zoals de plaatsing van ventilatie- en filtersystemen die lucht zuiveren.

Investeringstoelage voor luchtzuiveringssystemen

Om scholen en kinderdagverblijven gelegen in zones met hoge luchtverontreiniging te stimuleren om een luchtzuiveringssysteem te installeren, voorziet de stad een investeringstoelage voor de aankoop en plaatsing van een luchtzuiveringssysteem voor fijnstof en/of stikstofdioxide. De toelage is bedoeld voor bestaande en nieuwe vestigingsplaatsen in een zone waar de jaargemiddelde concentraties NO2 boven of in de buurt van 40 μg/m³ liggen. De stad heeft hiervoor een budget van 250.000 euro voorzien in 2019. Scholen en kinderdagverblijven die in aanmerking komen voor de toelage, worden hiervan op de hoogte gebracht. Het reglement vindt u bij Media & Nieuws.

Wie werkt er aan mee?

Het beoordelingskader milieukwaliteit is een project van de stad Antwerpen dat tot stand kwam door een samenwerking tussen de diensten Energie en Milieu Antwerpen, Onderwijs en regie Kinderopvang van de stad, en met het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer